E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'ın, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının işlemlerine ait bilgiyi «Kim» dergisine verenler hakkındaki tahkikatın neticelenip neticelenmediğine dair sözlü soru önergesine cevabı
9 4 104:108
2 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bursa merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair kanun münasebetiyle
10 16 49
3 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1963 yılı Danıştay Bütçesi münasebetiyle
12 49 540:544
4 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1963 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
12 50 616:621
5 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Yozgat üyesi Sadık Artukmaç ve 12 arkadaşının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün İmar ve İskân Bakanlığına bağlanması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
17 87 345 353
6 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Tapu Sicil binaları inşası için alınacak harçlar hakkında ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu Sicil binaları yapılması maksadıyla alınacak harçlar hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle
17 92 654:655
7 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapulama kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında
18 93 13:15 32:34 40
18 94 59:62
18 100 388:389
18 101 443
8 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapulama kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun,5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13. maddesi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin (F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesini ve aynı kanunun 35. maddesine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,5602 sayılı Tapulama Kanununun 31,32 ve 33. maddeleriyle 34. fıkrasının 4. fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 105 26 30
9 Üyelerle İlgili İşler RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Şahsi işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20 gün izin verilmesini isteyen Devlet Bakanı Raif Aybar'a 22.7.1963 tarihinden 10.8.1963 tarihine kadar izin verilmesinin ve avdetine kadar kendisine, İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/675)
20 120 203:204
10 Söz Alanlar RAİF AYBAR (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Kanunu tasarısı ile, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23 12 302:303