E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın dokunulmazlığı (3/12)
1 12 112
5 82 42
2 Üyelerle İlgili İşler OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'ya 15 gün süre ile izin verilmesi (3/163)
2 39 172
3 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) (CKMP GENEL BAŞKANI) : Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem Alican Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın Anayasa nizamını, Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 62 42:49 67:68
4 Üyelerle İlgili İşler Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala,Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın. Anayasa nizamını, Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki kanun teklifinin Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/162)
4 62 40:42
5 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, «Yurtta sulh, cihanda sulh» insanlık ve medeniyet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında memleketin iç politikası üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle, MP Grubu adına
15 64 67:68
16 67 34:41 74:78
6 Üyelerle İlgili İşler OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'ya ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin Genel Kurulun tasvibi-ne sunulması (3/250)
4 74 450
7 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, Cumhurbaşkanının basına vâki demeci hakkındaki gündem dışı sözleri
5 89 319:320
8 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) (MİLLET PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programının görüşülmesi münasebetiyle
6 109 169:178 195:199 246
9 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları Raporu münasebetiyle, MP Grubu adına
8 130 55:56
10 Üyelerle İlgili İşler OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, hastalığına binaen 21 gün izinli sayılması hakkında (3/447)
10 16 45:46
11 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman ve 5 arkadaşının, Anayasa ile müesses meşru nizamı, bertaraf etmeye mâtuf faaliyet ve cereyanlar hakkında bilgi edinmek üzere İçtüzüğün 177. maddesi gereğince tahkikat icrasına dair önergeleri münasebetiyle
10 21 405:406
12 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman ve 5 arkadaşının, Anayasa ile müesses meşru nizamı bertaraf etmeye mâtuf faaliyet ve cereyanlar hakkında bilgi edinmek üzere İçtüzüğün 177. maddesi gereğince tahkikat icrasına dair önergeleri münasebetiyle, MP Grubu adına
10 21 399:404 409:410 413
13 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu münasebetiyle
16 80 648:649
14 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177. maddesi gereğince bir tahkikat komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle, MP Grubu adına
20 125 429:431
15 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer hakkında verilen ölüm cezalarının müebbet ağır hapse tahviline dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
26 42 9:13
16 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Seçimlerle ilgili Kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon münasebetiyle, MP Grubu adına
35 42 25:27 34:38 42:44
35 43 82:84
17 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Bakanlar Kurulu Programının okunması sırasında radyo ile canlı yayın yapılmamış olduğunun anlaşılması üzerine açılan görüşmeler münasebetiyle
36 65 506
18 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi dolayısıyla, MP Grubu adına
37 66 4:11 30:33 38:43
37 67 77:87
19 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur Baki'nin, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3.3.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1936 Sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 82 672 674
20 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı partizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu incelemek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle, MP Grubu adına
38 86 62:80
38 87 94:113
39 101 22:23
21 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 16. maddesine bağlı (R) işaretli cetvelin değiştirilmesine dair verilen önergeler münasebetiyle, MP Grubu adına
41 119 394:396 412:416