E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANI) : Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının gündeme alınmasına ve dağıtımından itibaren geçmesi gereken 48 saat beklenmeksizin ve öncelikle görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
19 105 5
2 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,3546 sayılı Danıştay Kanununun anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifinin Genel Kurulun 99. Birleşiminde Danıştay kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine dair Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
19 106 68
3 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi-ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu münasebetiyle
19 106 88:89