E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Önergeler NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı kanunun geçici 4. maddesinin değiştirilmesi (1/638)
31 113 227
2 Önergeler NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılması ve ikrazda bulunulması (1/669)
31 113 227
3 Önergeler NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : İller Bankası Kanununun 2. maddesinin değiştirilmesi ve 3. maddesine bir fıkra eklenmesi (1/646)
31 113 227
4 Önergeler NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa bazı maddeleri eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kaldırılması (1/369) hakkındaki kanun tasarısı ve tekliflerinin bir an evvel kanunlaşmasını temin maksadıyla gündemdeki diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair
31 113 227:231
5 Önergeler NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili (2/219, 237, 238, 263)
31 113 227
6 Önergeler NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : 7026 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi (1/370)
31 113 227
7 Söz Alanlar NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, Bolu, ilçe ve köylerinde beş yıllık kalkınma planında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Başbakandan soru önergesine cevabı
31 114 305 307:308
8 Söz Alanlar NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfetler dolayısı ile mağdur olan halka bir an evvel yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan soru önergesine cevabı
31 114 300:301
9 Önergeler NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsünün görüş, yetki ve kuruluş hakkındaki 53 sayılı kanunun geçici 3. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin, diğer işlerden de önceye alınarak ivedilikle görüşülmesine dair
32 124 46:47
10 Söz Alanlar NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve prensiplerine uymayan durumlar yaratan Milli Eğitim Bakanı hakkında, Anayasanın 89. maddesi gereğince, gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
33 2 39
11 Söz Alanlar NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili saadet Evrenin, Milli Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süresince takibettiği eğitim politikasının, Anayasanın 89. maddesi gereğince, gensoru yoliyle görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle.
33 2 31:32
12 Söz Alanlar NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546Sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair Kanun teklifi ve Cumhuriyet senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu Raporu münasebetiyle.
33 17 654:655
13 Söz Alanlar NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 Sayılı Danştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair Kanun teklifinin Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon Raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri münasebetiyle.
34 29 338
14 Söz Alanlar NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN) (CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yönünden önşart olarak ka1bul eden 1963 yılı programı ile 1964 yılı programı arasındaki çelişik durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı.
34 30 364:365 367:368