E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, hudut giriş ve çıkış kapısı olan şehir ve kasabaların imarı ve medeni tesislere kavuşturulması hakkınnda özel bir görüş ve programın bulunup bulunmadığına ve Edirne'nin imarı ve kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 34 24:25
2 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Köymen'in, Şebin Karahisar ilçesinde vukubulan yangının sebebolduğu hasar miktarına ve yapılan yardım tutarına dair sorusuna cevabı
2 34 32:33
3 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun Erzincan'ın bugünkü haliyle, iskân bakımından bir tehlike tevlidedip etmediğine, üç parçaya bölünmüş olan şehrin birleştirilmesinin ve Devlet bütçesinden bir yardım yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 35 74:75
4 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, zelzele sebebiyle elîm duruma düşmüş bulunan Fethiye'nin bir an evvel imarı hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 40 192:194
5 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1962 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 57 618:624
6 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 1959 yılında Hınıs ilçesinde vukubulan zelzelenin sebebolduğu hasar miktarına ve vâ'dedilen yardımın yapılmadığına dair sorusuna cevabı
4 63 101:104
7 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, gecekondu bölgeleri tesbit edilerek bu bölgeler dâhilinde gecekondu yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna Başbakan adına cevabı
4 76 540:544
8 Söz Alanlar MUHİDDİN GÜVEN (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında genel görüşme münasebetiyle
5 93 444:447