E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, muhtelif Bakanlıklar tarafından mükerrer olarak kurulan tesislere dair soru önergesine cevabı münasebetiyle
25 38 458
2 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Pancar fiyatlarının artırılması hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesine cevabı münasebetiyle
25 38 463:464
3 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Isparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, pilot bölge olan Isparta çevresinde 1963, 1964 ve 1965 yıllarında Tarımve Sanayi alanlarında ne gibi tesisler yapılacağına dair soru önergesine cevabı münasebetiyle
25 38 461
4 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un, 1964 yılı Pancar fiyatlarına zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesine cevabı münasebetiyle
25 38 463:464
5 Önergeler MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı bir petrol dağıtım ve satış Teşkilatı kurulması hakkındaki kanun Tasarısının, bir an önce kanunlaşması için, havale edilmiş olduğu Maliye, Ticaret, Sanayi ve Plan komisyonlarından üçer üye seçilerek kurulacak bir geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında
26 46 218:219
6 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurulması hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
26 48 344:345
7 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
26 48 347
8 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro-Elektrik santralinden elektrik verilmesinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair sözlü sorusu münasebetiyle
26 48 351:352
9 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususunda ne gibi tedbirler alınacağına dair sözlü sorusuna cevabı
26 53 566 570
10 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
28 64 185:202
11 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun Tasarısının Mecliste aralıksız görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
29 77 79:80
12 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
29 84 361:363
30 93 19
13 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, zirai gübre hususundaki memleket ihtiyacının vaktinde düşünülüp giderilmesi gerektiğine dair konuşmasını Sanayi Bakanı Muammer Erten, bugünkü ve gelecekteki zirai gübre ihtiyacının iç ve dış kaynaklardan ve Azot Sanayii eliyle sağlanmakta olduğu yolunda cevabı
29 89 500
14 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, soru önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer Erten'in sözlü cevabı
29 90 582:583
15 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plan komisyonlarından seçilen dörder üyeden kurulan vergi reform Geçici Komisyon raporu ve Anayasa Komisyonunun mütalâası münasebetiyle
30 96 140:142
16 Söz Alanlar MUAMMER ERTEN (MANİSA) (SANAYİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydında bir Duralit Fabrikası kurulması konusunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
34 40 793