E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in 1962 yılında bilûmum tarım makina ve aletlerinin, Gümrük ve Muamele vergileri kaldırılmak suretiyle, ithal edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
6 111 314
2 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in, Kuzu yetiştirme ve Ticaret Limited Şirketinin tasviyesine gidilmesi sebebine dair sözlü sorusuna cevabı
6 111 316
3 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, memleketimizde ne kadar elma istihsal ve istihlâk edildiğine ve elma ihracı hususunda bir tedbir alınmış olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
6 111 325
4 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Bilecik Milletvekili Şadi Binay'ın Bilecik Konserve Fabrikasının halihazır durumuna ve işletmeye açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 463:465
5 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Doğu-Karadeniz halkının ekmeklik buğday dağıtımının verileceği Fisko Birlik Teşkilâtının bundan önceki dağıtım işinde suiistimal yaptığı hakkındaki söylentilerin doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
6 115 459
6 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun Giresun ili fındık müstahsıllarına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca «fındık toplama kredisi» adı altında bir kredi verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 457:458
7 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacının, hububat alım fiyatlarının artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 455
8 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın memleketimizin nebati yağ ihtiyacını temin için ithal edilen likid soya yağlarına dair sorusuna cevabı
6 115 452 454
9 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in Biga ilçesinden 3.7.1962 tarihinde vukubulan sel felâketinin sebebolduğu hasarlara dair sözlü sorusuna cevabı
6 118 611
10 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
9 10 417
9 11 529:530 534:535
11 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, ithal kotalarından ithalât yapmak için tüccar olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına dair soru önergesine cevabı
9 13 622:625
12 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebebiyle ektiği tohumu dahi elde edememiş olan vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesine cevabı
9 13 614 616
13 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yılmaz'ın, tiftik ürünümüzün, son iki yıl içindeki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüşlerinin sebeplerinin neler olduğuna dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 15 24:27
14 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle cevabı
10 15 21:22
15 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Keban Barajı ile ilgili olarak temaslarda bulunmak üzere Batı-Almanya'ya giden Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarının açıklamaları
11 39 422
16 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : 1963 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 53 349:362
17 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : TC Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Howard International Inc. tasarısı münasebetiyle
14 57 103:105
18 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, TC Ziraat Bankasının 1950 1962 yıllarında kâr ve zarar miktarına dair soru önergesi münasebetiyle
14 60 392:394
14 60 397:399 401
19 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, Haşhaş ekimi ile Afyonun istihsal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylanması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
14 60 359
20 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'nun, Yozgat ili ve kazalarında vuku bulan kuraklık dolayısıyla Hükümetin küçük çiftçilere yemlik buğday yardımı yapılması ile ilgili demeci münasebetiyle
14 60 358
21 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : TC Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin 'Howard International İnc' Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı münasebetiyle
15 66 166:167
22 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : TC Ziraat Bankası Kanununun 33. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
16 78 541:542