E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, temel dâvamız olan tarım alanında bugüne kadar neler yapıldığına dair sorusuna cevabı
6 111 307:311
2 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limitet Şirketinin tasfiyesine gidilmesi sebebine dair sözlü sorusuna cevabı
6 111 316:317
3 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in memleketimizde ne kadar elma istihsal ve istihlâk edildiğine ve elma ihracı hususunda bir tedbir alınmış olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
6 111 325:326
4 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın çiftçi ve müstahsilin sanayi, ticaret ve çalışma sektörlerinde olduğu gibi, teşkilâtlanmalarının lüzumlu görülüp görülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 440 443
5 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın Tokat'ın Almus Barajı göl sahasından kaldırılan köylerin örnek köy kurma yolu ile iskânına ve arazilerine mukabil arazi verilmesine dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 466:469
6 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın orman köylerinde vatandaşların tapulu arazisinin meyvalık ve bahçelerin orman diye ellerinden alınmasına devam edilip edilmiyeceğine dair sözlü sorusuna cevabı
6 116 499:500
7 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in Biga ilçesinde 3.7.1962 tarihinde vukubulan sel felâketinin sebebolduğu hasarlara dair sözlü sorusuna cevabı
6 118 611:612
8 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in Kırşehir ve civarında vukubulan kum fırtınasından zarar görenlere tohumluk buğday yardımı ile borçlarının tecili hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
6 118 602 605
9 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın idrak edilen tarım mahsulünün tahmin edilen miktara uygun olup olmadığına ve tesbit olunan tohumluk miktarının ihtiyaca kâfi gelip gelmiyeceğine dair sözlü sorusuna cevabı
6 118 607:608
10 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Trabzon havalisinde tütün mahsulünü zarara uğratan mavi küf hastalığı ile ilgili sözlü sorusu münasebetiyle
7 119 28:29 31:32
11 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak tevzi komisyonlarının vazifelerinin nelerden ibaret olduğuna dair Devlet, İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu münasebetiyle
7 121 89
12 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, bir banka kurulması maksadıyla tütün müstahsılından para toplanmış olmasına rağmen, bankanın şimdiye kadar ne sebeple kurulamamış olduğuna dair sözlü soru önergesine cevabı
9 4 97
13 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, bu yıl ihtiyaca yeteri kader zirai gübre temin edilip edilmediğine dair soru önergesine cevabı
9 5 144:146
14 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday yardımı yapılacağına ve bunun vaktinde verilmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesine cevabı
9 5 146:148
15 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
9 6 197:199
16 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimizin bu seneki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldüğüne dair soru önergesine cevabı.
9 13 609:614
17 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 1962-1963 ekim mevsiminde, Edirne ilinde kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne miktarda yapılabileceğine dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 26 582:583 586:588
18 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağıtılan kredili buğday bedellerinin affının düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan soru önergesi münasebetiyle
10 26 580:582
19 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gereken kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Kanununun da bulunup bulunmadığına dair sözlü soru önergesi münasebetiyle
10 27 618:619
20 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, kuraklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğde ili çevresinde,1963 yılı zarfında ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldüğüne dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 27 622
21 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 18.9.1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının anayasaya uyup uymadığına dair Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
11 30 80:82 84
22 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair soru önergesi münasebetiyle
11 31 126:129
23 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : 1963 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 54 500:521
24 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup bulunmadığına dair soru önergesi münasebetiyle
14 60 383:384
25 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in orman politikasına yön verecek prensiplerin tahakkuku için gerekli özel kanunların hazırlanması hususunda bir çalışma olup olmadığına dair sorusuna cevabı münasebetiyle.
17 81 44:45 47
26 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mühendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair cevabı
17 84 181:182
27 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Kastamonu Orman İşletmesi teşkilâtında yapılan tâyin ve nakillere dair sorusuna cevabı
17 84 185:187
28 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağaoğlu'nun, belediye hudutları içine mahalle olarak alınmakla beraber imar plânı dışında olduklarından belediye hizmetlerinden mahrum bulunan mahallerin muhtaç halkının yakacak ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulunması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı.
17 84 178:180
29 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in ormanların korunması ve orman bölgesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin temini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
21 135 219:222
30 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, orman idaresinin bilhassa Güney bölgesinde vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip müdahale etmesinin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
21 135 227:228
31 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 13 arkadaşının Anayasa nizamını Milli güvenlik ve huzuru bozan bazı fiiller hakkında 5.3.1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
21 136 285:287
32 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Antalya havalisinde pamuklara arız olan Prodenia haşeresine karşı alınan tedbirler, Kompeze gübrenin serbest olarak ithaline devam olunacağı dış memleketlerin rekabetleri karşısında fındığın alıcı bulamaması ihtimali ön görülerek fındık üretiminin özel mahiyette teşvik edilmemesi yoluna gidildiği ve Çanakkale'nin uğradığı sel felâketi dolayısıyla tohumluk ve yemlik ihtiyacının karşılanmasına çalışıldığı hususlarında demeci
21 139 404:406
33 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, memleketimizde istihsal edilen Palamut miktarına ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair önergesine Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı münasebetiyle
23 10 227 229:230
34 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletlerinin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle
23 10 217:218
35 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım kurumu tarafından ithal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç verilmesi sebebine dair soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle
23 10 218
36 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntıkalarında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesine Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevapları münasebetiyle
23 10 224:225