E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'in, Emirdağ Astsubay Hazırlama Ortaokulunun tedrisatına son verilmesi sebebine ve binanın devir muamelesine dair sorusuna cevabı
1 18 222:223
2 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, vatani hizmetlerini er olarak ifa edip terhis olunanlardan ihtiyacı bulunanlara sermaye ve işletme kredisi olarak 1 000-1 500 lira arasında uzun vâdeli bir ikrazda bulunulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 18 238
3 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, A.B.C. Kimya Müessesesinin diğer gruplarının da Çankırı'ya naklinin mutasavver olup olmadığına, her yönden geri kalmış bulunan Çankırı'nın, iktisadi düzenini Atış Okulu derecesinde sağlıyacak bir müessesenin temini lüzumunun düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan sorusuna Başbakan adına cevabı
1 19 251:252
4 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un. 97 numaralı Kanunla yedek subay öğretmen olarak göreve çağrılan ve asıl mesleki öğretmenlik olanlardan bin kadarının okuma-yazma taburlarında çalıştırıldıklarının doğru olup olmadığına, doğru ise bu öğretmenlerin tâbi olduğu statüye dair sorusuna cevabı
1 26 397:399
5 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Mardin ili ve Midyat ilçesi Ağır Ceza merkezlerindeki ceza evlerinin yapı durumlarına, mevkuf ve mahkûmların adedine ve yeni ceza evi yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 30 611
6 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun 4.1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 33 695:696
7 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 9.1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
2 37 130
8 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'nun 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif sebeplerle dış memleketlere gönderilen memur ve hizmetlilerle bunların dönüşlerinde getirdikleri otomobillerin sayısına dair sorusuna cevabı
2 37 145
9 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1962 yılı Milli Savunma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 52 100:104
10 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, birinci derecede harb mâlûllerine verilmiş olan refakat erlerinin kaldırılması sebebine dair sorusuna cevabı
4 63 107
11 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturması yapılmaması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 82 68 75
12 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, Mardin'de vukubulan olaylara dair sözlü sorusuna cevabı
6 111 331
13 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de 5.5.1962 tarihinde yapılan maç sonunda sivil ve asker öğrenciler arasında çıkan olaylara ve gazetecilerin görevlerine müdahale olunup olunmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
6 117 527:528
14 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının uçuş hizmetleri tazminat kanun teklifi münasebetiyle
10 25 569:570
15 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Türkiye'nin genel dış meseleleri karşısında güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyumu, Kıbrısa dair Zürih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı konularında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
11 30 110:112
16 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Usul hakkında
11 30 114
17 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu raporu münasebetiyle
11 32 165 174 179
18 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 69. maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu münasebetiyle
11 33 219
19 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : NATO füzeleri konusundaki demeci.
11 34 228
20 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kannun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
11 36 332:333
21 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1963 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 51 34:42
22 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
13 55 645
23 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, «Yurtta sulh, cihanda sulh» insanlık medeniyet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında memleketin iç politikası üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
16 67 29:31
24 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Son günlerde kamu oyunu işgal eden beyanname dağıtılması bazı tevkifler ve Kayseri olayları ile NATO'nun savunma gücünün kuvvetlendirilmek üzere yapılan çeşitli çalışmalar hakkında
16 79 565:566
25 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Zekâi Dorman ve 7 arkadaşının, Sıkıyönetimin temdidi münasebetiyle Büyük Millet Meclisinin 19.8.1963 tarihli Birleşiminde cereyan eden görüşmelerin basında aynen yayınlanmasına mâni olunması hâdisesi hakkında bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177. maddesi gereğince tahkikat icrasına dair önergesi münasebetiyle
20 122 304:305
26 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Nureddin Özdemir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611,6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10. maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Milli Savunma ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
20 128 510:512
27 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın kıta subay ve astsubaylarına tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle.
22 152 249
28 Önergeler MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 20-21 Mayıs olaylarının bastırılması sırasında şehid olan veya yaralanan subay ve erlerimizin ailelerine devletçe yardım edilmesi maksadıyla hazırlanan kanun Tasarısının, protokola alınarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında
26 46 219
29 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, sıkıyönetim komutanlıklarına, sıkıyönetimin tatbit edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç gazete ve dergi kapatıldığına dair soru önergesine cevabı
33 4 154:157
30 Söz Alanlar MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Trakya'da yapılan SOUTHEX 63 NATO tatbikatına muhalefet partileri ileri gelenleri île Milli Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet olunmadıklarına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 4 150