E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ili Merkez Devlet Hastanesi ile il Sağlık müdüründen vâkı şikâyetler hakkında ne düşünüldüğüne dair soru önergesi münasebetiyle.
25 38 475:476
2 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Samsun'da salgın halinde yayılan hastalığın, kanalizasyon bozukluğu ve tedavi imkânlarının yetersizliği yüzünden daha da yayılmasına meydan verilmeden giderilmesi hususundaki demecine cevabı.
26 48 327
3 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Ahlat ilçesinin Purhus bucağında çıkan çocuk hastalığı hakkında geçen birleşimde yaptığı konuşmaya cevabı
26 52 500:501
4 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Isparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, bir köre Sıhhi Muayene Kurulu'nun tam sağlam raporu verdiği haberinin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
26 53 576
5 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde ili ve Aksaray Devlet Hastaneleri Teşkilât durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının Sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair sözlü sorusuna cevabı
26 53 584:586
6 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 62 851:869
7 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 4862 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan Komisyonları raporları münasebetiyle.
29 89 529:530
8 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatında çalışan Tabip, Diş Tabibi ve Eczacıdan Coğrafi, İktisadi ve İçtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıfzısıhha enstitülerinde çalışmakta olan Kimya Mühendisleri, Mikrobiyoloji ve Biyokimya Mütehassıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan Komisyonları raporları münasebetiyle.
29 89 515:518 525:526
9 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Nüfus plânlaması hakkında Kanun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
33 19 752:759
34 25 220:223
10 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş Kanunu tasarısı ve Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
34 31 418:419 426:427
11 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, hekimlere gerekli ücretin verilmesi suretiyle zamanlarının tümünü hastanelere ayırmalarını sağlayacak olan Full Time Kanununu Öncelikle görüşülmek üzere gündeme alınmamasından duyduğu üzüntüleri belirten demecine cevabı
35 54 408