E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hocaoğlu'nun, Antakya Belediyesinin yaptığı işlemlere dair sözlü sorusuna cevabı
9 3 63:66
2 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk meselesinin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı adiyle yayınlanan eserlerin yasak edilip edilmediğine dair soru önergesine cevabı
9 4 93 95
3 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, mahallî seçimlerin hangi tarihte yapılacağına ve bu hususta neler düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
10 18 191:193
4 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, ağır tonajlı kamyonlara fabrika tonajından çok daha düşük ruhsat ve plâka verilmesi hakkındaki tutumun düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 24 548 549
5 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, bazı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport alma işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 24 522:523
6 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi Mergüze ve Taşpınar karakollarında vatandaşların dövüldüğünün doğru olup olmadığına dair önergesi münasebetiyle cevabı
10 24 546
7 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulunmadığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığına alınıp alınmadığı hakkında neler düşünüldüğüne dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 24 529
8 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Güney-Doğu anadolu bölgesinde kaçakçılığın önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne zaman başlandığına dair soru önergesine verilen cevap münasebetiyle
10 24 527:528
9 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen nahiye müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nüfus memurlarının adedine dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 24 544
10 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bazı maddeler eklenmesine bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeleri ile bazı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36. maddesine göre Meclis gündemine alınması hakkında İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın önergesi münasebetiyle
11 33 203
11 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara'da vuku bulan feci uçak kazası ile ilgili olarak; Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in Başkanvekillerinin de katıldığı bir kurul halinde ve Millet Meclisi adına kazaya uğrıyan hasta ve yaralılara yaptıkları ziyaretleri hakkında bildirisi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın, bu kaza hakkında şimdiye kadar elde edilen bütün bilgileri içine alan demeçleri ve vefat edenlere Ulu Tanrı'dan mağfiret, ailelerine ve bütün Türk Milletine başsağlığı ve hasta ve yaralılara da âcil şifa ve afiyet temennileriyle, Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, bu dileklere katılır mahiyetteki demeci münasebetiyle
11 39 420
12 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 1963 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 51 83:93
13 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın «Yurtta sulh, cihanda sulh» insanlık ve medeniyet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında memleketin iç politikası üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
16 67 11:29 88:92
14 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, senatör ve Milletvekillerine silâh taşıma ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
18 98 280:281
15 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
18 98 278
16 Önergeler HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Milli İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Milli Savunma, Maliye ve Plân Komisyonlarından seçilecek ikişer üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında (4/236)
19 106 66:67
17 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeler eklenmesine ve bazı maddeler ile bazı kanunların kaldırılmasına, Köy Kanununda değişiklik yapılmasına, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına, ve Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları münasebetiyle
19 107 138:140
18 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mehmet Özbay'ın, Besni kazasında cereyan eden karakolda dayak atma ve linç etme olayı ile ilgili demeci münasebetiyle
19 109 215
19 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in otlak ve çayırlarda köy sınırları yüzünden yaygın bir halde süregelen kavga ve ihtilâfların giderilmesi hakkındaki temennisi ile ilgili demeci münasebetiyle
19 110 276
20 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
19 111 332
21 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, Anadolu basınına Devletçe yapılan baskı, idare âmirlerinin koydukları sansür ve alınması gereken tedbirler üzerindeki demeci münasebetiyle
20 118 83
22 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Belediye Kanununda değişiklik yapılması ve ilgili bazı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmesine, bazı maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669,6424,6555,8363 sayılı kanunların kaldırılmasına dair kanun tekilifi ve Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 76,89,91 ve 92. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
20 119 156:158
23 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul ili Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe kurulması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
20 119 166:167
24 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya ekler yapılmış bulunan 1. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye memurları Kanununa ek kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
20 123 342
25 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin hangi sebeple değiştirildiğine dair sözlü sorusuna cevabı
21 135 232:234
26 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar ilçe olmaması sebebine dair, sözlü sorusuna cevabı
21 135 210 211
27 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, Sıkıyönetim Komutanlığının gazete kapatma gibi tasarruflariyle ilgili konuşmasına cevabı
21 138 346
28 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Yassıada mahkûmlarından Zeki Erataman'ın, tedavi edilmekte olduğu İstanbul Numune Hastanesinden kaçarak yurt dışına çıkması olayı ile ilgili demeci
21 139 401:403
29 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ağrı Milletvekili Rıza Polat'ın, İçişleri Bakanının gazetelere yaptığı demeçte tutumuna dair demecine cevabı
22 148 169:171