E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN ATAMAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Taksim Oteli Türk Anonim Ortaklığı adı ile kurulacak olan şirkette Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortak olabilmesine imkân verecek Kanun tasarısının, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından kurulacak Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
38 87 93:94
2 Söz Alanlar HÜSEYİN ATAMAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Komisyon Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Danıştay Bütçesi münasebetiyle
39 109 666:667
3 Söz Alanlar HÜSEYİN ATAMAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri münasebetiyle
40 110 56:59
4 Söz Alanlar HÜSEYİN ATAMAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyaseddin Karaca'nın Erzurum'da restore edilmekte olan Ulucaminin hangi tarihte halkın hizmetine açılacağına dair soru önergesine cevabı
41 121 559