E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu'da inşa edilen şeker fabrikasına kaç milyon lira sarf edildiğine ve inşata devam edilip edilmediğine dair sorusuna cevabı
1 18 240
2 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Aydın Milletvekilli İsmet Sezgin'in, Söke Çimento Fabrikasının işletmeye açılmaması sebebine dair sorusuna cevabı
1 19 244
3 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Osman Oktay'ın, Kastamonu Şeker Fabrikasının inşası için ne miktar masraf yapıldığına, ikmal edilen ve edilmiyen kısım ve makinalarla, işler hale gelmesi için ne miktar masrafa ihtiyaç bulunduğuna ve şimdiye kadar ne gibi muameleler yapıldığına dair sorusuna cevabı
1 20 267:271
4 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Amasya Milletvekili Kemal Karan'ın, bu yıl pancar bedellerinin zamanında ödenip ödenmiyeceğine dair sorusuna cevabı
1 22 311:313
5 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, topraklarımızın muhtacolduğu kimyevi gübrelerin istihsal, İthal ve ihtiyaç miktarlarına, fiyatlarının ucuzlatılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 23 334:335
6 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Aydın milletvekili Mehmet Yavaş'ın, Menderes vâdisinin elektrifikasyonu işine dair sorusuna cevabı
1 23 341:342 344:348
7 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın Sivas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 23 329:330
8 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : NATO Parlömanterleri Konferansına katılan Türk Parlömanter Heyetinin verdiği rapor hakkında açıklama münasebetiyle
1 31 646:647
9 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, iki birleşimde hazır bulunmamasından dolayı düşen 111 sayılı sorusunun, toplantının birisinde hazır bulunduğunu iddia etmesi üzerine, gündeme alınarak sırası geldiğinde cevaplandırılması hakkında sözleri münasebetiyle
1 31 622
10 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de inşası tamamlanmış bulunan Basma Fabrikası makinalarının ne zaman geleceğine ve fabrikanın hangi tarihte işletileceğine dair sorusuna, cevabı
1 33 705
11 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancarlarını tamamen teslim eden çiftçilere pancar bedellerinin hemen verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 33 703:704
12 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra takibata uğrayan veya tutuklu bulunanlardan suçsuz oldukları bilâhara tesbit edilen veyahut beraet eden İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve benzeri müesseselerde çalışan işçi ve personelin vazifelerine tekrar alınmamaları sebebine dair Başbakandan olan sorusuna cevabı
1 33 706 708:713
13 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'nun Sümerbank perakende satış mağazalarının ilçelerden kaldırılması sebebine dair sorusuna cevabı
2 36 106:111
14 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'ın, kömür havzasındaki ölümle neticelenen iş kazalarının artış miktarına, ölüm nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içerisinde mesullerinden kaçı hakkında kanuni takibata geçildiğine ve kazaların önlenmesi veya asgari hatde tutulması hususunda gerekli tedbirlerin ittihazı için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair sorusuna cevabı
2 36 101:102 104:106
15 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın Diyarbakır'ın elektrik ihtiyacının karşılanması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 38 162
16 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın Tokat ve havalisine iktisadi bir hareket kazandırmak, işsizliğe mâni olmak ve hususiyle yerüstü servetlerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokat'ta sınai tesisler kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 38 159:160
17 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, Seylan pamuğu ekmeye mecbur edilen Köyceğiz çiftçilerinin elinde kalan pamukların satınalınması veya ihracı hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 42 250:251
18 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, makina ve malzemeleri getirilmiş bulunan çimento fabrikasının Batman'da kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
2 42 252:253
19 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : 1962 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 57 550:561
20 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, kurulması düşünülen Türkiye Elektrik Kurumu hakkındaki sorusuna cevabı
4 70 283:287
21 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, Edirne İli pancar mustahsılına Şeker Şirketi tarafından verilen gübrenin pahalı olması sebebine ve gübre fiyatlarının indirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
4 70 291:292 294
22 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, son iki sene içinde çalışmak üzere Batı-Almanya'ya giden işçilere ve bu sene sonuna kadar gideceklerin adedine dair sözlü sorusuna cevabı
4 76 547
23 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ders kitapları ile naşir ve gazetecilerin ihtiyacı olan kâğıdı bugünkü fiyattan daha ucuza temin etmeleri hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
4 76 548:551
24 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında genel görüşme münasebetiyle
5 90 360:369
25 Önergeler FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (4/95)
6 117 523
26 Önergeler FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olara Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasarısının Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair (1/303,4/105)
7 125 331
27 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kalbul edilen değiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
9 11 487
28 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6. maddesine fıkralar leklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
10 22 465
29 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Amasya Milletvekili Mustafa Kemal Karan'ın, İskenderun Süperfosfat Fabrikasının 1962 yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 24 539:544
30 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Amasya Milletvekili M.Kemal Karan'ın, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp yapılmadığına dair Tarım ve Sanayi Bakanlarından soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 24 537:538
31 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle
14 57 130:141
32 Önergeler FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bazı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait Cilt Sayfa kadrolarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Sanayi ve Plân Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden mürekkep Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/196)
16 67 4
33 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Rize Milletvekili Arif Hikmet Gümer'in Doğu Karadeniz bölgesinde kurulması düşünülen Kâğıt Hamuru tesisi yerinin tesbit edilip edilmediğine dair sorusuna cevabı
17 81 25:27
34 Önergeler FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, Sanayi ve Plân Komisyonlarından seçilecek ikişer üyeden mürekkep bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/211)
17 83 111
35 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Maden Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tasarı ve teklifler münasebetiyle
17 89 472:473 475:476
17 92 630
36 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Dünya piyasalarında şeker fiyatlarının artması karşısında memlekette mevcut stokun fazla döviz sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ve yeni şeker fabrikası konusundaki temennileri
17 92 627:628
37 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
18 94 76 78
38 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un,27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur ve işçi sayısına dair sorusu münasebetiyle
18 94 80:82 85:87 90:92
39 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataövün Bakanlık, Makine Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kömür İşletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı hakkında genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
18 98 276:277
18 102 494:516 533:538
40 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu ve Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 113 423:429
19 116 625:629
41 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in,3460 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 117 50:51
20 118 94:96