E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 6138 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkında
7 125 337:338
2 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu tadil tasarısının, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul kanunlariyle ilgili tadil tasarılarının gülüşülmekte olduğu Geçici Komisyonda müzakeresine dair (4/111)
7 127 373:374
3 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sükan ve iki arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 136 284
4 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketinin Hazineye intikalinden sonraki durumuna dair soru önergesine cevabı
9 3 54:57 59:60 62
5 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'ın, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının işlemlerine ait bilgiyi «KİM» dergisine verenler hakkındaki tahkikatın neticelenip neticelenmediğine dair sözlü soru önergesi münasebetiyle
9 4 109
6 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
9 8 300
9 11 507 509:512
7 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile bu borçların on yıl taksite bağlanmasına ait kanun teklifi münasebetiyle
9 12 580:581
8 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Eifat Öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile değişik 8. maddesinin tadili hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
9 14 652:653
9 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi münasebetiyle cevabı
10 15 22:23
10 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, TC Ziraat Bankasına verilmek üzere 1962 yılı bütçesine konulan ödeneğin tamamen ödenip ödenmediğine dair sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
10 18 194:195
11 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : «İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri» hakkındaki kanun tasarısı ile «Devlet Yatırım Bankası» hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere Maliye, Sanayi, Ticaret, Plân ve adliye Komisyonlarından seçilecek dörder üyeden birleşik bir Geçici Komisyon kurulmasına dair (1/317,1/308), (4/139)
10 20 348:349
12 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Maliye ve Plân Komisyonlarına havale edilmiş bulunan kanun tasarısının Kurumlar Vergisi, Vergi Usul ve Gelir Vergisi kanun Tasarıları için kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda müstacelen müzakeresine dair (1/355,4/137)
10 20 346
13 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınması hakkındaki Kanun münasebetiyle, cevabı
10 20 371 376
14 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınması hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun ve Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un ve Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114,115 ve 116. ve geçici 9. maddesindeki servet beyannamesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle
10 20 364:368
15 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasarısı münasebetiyle
10 23 502
16 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
10 23 496:498
17 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı konularında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle cevabı
10 27 644:647
18 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, Batı Almanya'nın Suriye Hükümetinin yaptıracağı baraj için 350 milyon marklık kredi açması konusundaki gündem dışı demeci münasebetiyle
11 31 120
19 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ali İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
11 34 235
20 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Vergi reform mevzularının arz ettiği ivedilik dolayısıyla Harclar, Damga Vergisi ve Motorlu Kara Taşıtları Vergisi kanun Tasarılarının, Kurumlar, Vergi Usul ve Gelir Vergisi kanun Tasarılarının tetkiki için kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/364,1/396), (4/171)
11 38 401
21 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Damga Resmi Kanununun bazı maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
11 39 442:451
11 40 468:473 483:484
11 41 510:519 525:527
22 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
11 41 541
23 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük vergileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların stok vergisine tabi tutulması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle.
11 41 552
24 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 194 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
11 42 660:661
25 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
12 43 13 23:26 31:32
12 44 85:86
12 45 177:178 194
26 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
12 46 248:262
12 47 383:402
27 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1963 malî yılı Bütçesi münasebetiyle
14 58 242:250
28 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17. maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
15 65 91:92
29 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : TC Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Howard International Inc, Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı münasebetiyle
15 66 162:166 168
30 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur'un, transfer ücretlerinin ve teşvik primlerinin vergi resim ve harçlardan muaf tutulması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
17 82 64:66
31 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4. maddesinin tadili hakkında kanun teklifinin reddi münasebetiyle
17 87 316
32 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle
17 89 440
33 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin TC Ziraat Bankasına olan bazı borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
17 89 433
34 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Tapulama kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında
18 97 262:263
18 100 377
35 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Serbest malî müşavirlik kanun tasarısının halen faaliyette bulunan Geçici Vergi Reform Komisyonunda görüşülmesine dair
18 100 349
36 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in kesin idari kararlar hakkında Danıştay'a başvurulacağına dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurul gündemine alınmasına dair önergesi münasebetiyle.
18 103 558
37 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar ile belediyelere verilen payların belediye vergi ve resimleri hükmünde olduğuna dair kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve Plân Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
19 105 4
38 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve aynı kanunun 5 nci maddesine (5) geçici madde eklenmesine ve 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 97 sayılı Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 111 339:341
39 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 115 554 558:559 567 573:574
19 116 589:590 594:595
40 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ile Karma Bütçe Komisyonu raporunun reddedildiğine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi-ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
19 115 545:546
41 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Milli Eğitimi kalkındırma kanunu teklifi ile Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 169 arkadaşının, Milli Eğitim vergisi kanun teklifinin, havale edilmiş olduğu Milli Eğitim, Gümrük ve Tekel, Ticaret, İçişleri, Ulaştırma, Sanayi, Basın-Yayın ve Turizm, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek ikişer üyeden müteşekkil geçici bir komisyonda görüşülmesine dair Milli Eğitim Komisyonu raporu münasebetiyle
19 116 584
42 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 121 266:269 274:276
43 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in Toprak Mahsulleri Ofisinin satınalınma işlerini vaktinde yapmamasından doğan sıkıntıların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına dair sorusuna cevabı
20 121 246:247
44 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 124 383:385
45 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun Anayasanın geçici 7. maddesinin son fıkrasında adı geçen kanunların zamanında çıkarılması için Meclisçe ve Hükümetçe bir karara varılması hakkındaki demecine cevabı
20 125 402
46 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, Genel Kurulun 12.11.1962 tarihli 4. Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/530,4/248)
20 130 569
47 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Genel Kurulun 12.11.1962 tarihli 4 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/521,4/247)
20 130 569
48 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Genel Muhasebe kanunu tasarısının Genel Kurulun 127. Birleşiminde Sayıştay Kanununu görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine dair önergesi (1/486,4/250)
21 136 264
49 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Beş Yıllık Plânın dış finansmanını sağlamak üzere kurulmuş olan Konsorsiyum çalışmaları ve diğer dış yardımlar hakkında demeci
21 138 340:344
50 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/29)
21 139 401
51 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencilere ödenen döviz miktarının neye göre tesbit olunduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
21 139 418
52 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 297 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/28)
21 140 436
53 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/65)
21 140 437
54 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 270 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/63)
21 140 437
55 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/60)
21 140 437
56 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/85)
21 140 437
57 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/54)
21 140 437
58 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/45)
21 140 437
59 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/46)
21 140 437
60 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/62)
21 140 437
61 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/61)
21 140 437
62 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/59)
21 140 437
63 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/57)
21 140 437
64 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Erten'in 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve üç arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanununun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu münasebetiyle
21 140 446:447 452
65 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/32)
21 141 475
66 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/36)
21 141 475
67 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/34)
21 141 475
68 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/42)
21 141 475
69 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/30)
21 141 474
70 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/31)
21 141 474
71 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/43)
21 141 475
72 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/44)
21 141 474
73 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/56)
21 141 474
74 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/55)
21 141 474
75 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/257)
21 141 474
76 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/52)
21 141 474
77 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/51)
21 141 474
78 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/50)
21 141 474
79 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/49)
21 141 474
80 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/48)
21 141 474
81 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/47)
21 141 474
82 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/46)
21 141 474
83 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/39)
21 141 475
84 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/33)
21 141 475
85 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/35)
21 141 475
86 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/33)
21 141 475
87 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/37)
21 142 513
88 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14. maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı mâlûliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23 10 198:199
89 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, DDY personelinin almaları gereken ikramiyelerini henüz alamadıklarına dair konuşmasına bu hususta imkânlar araştırıldığı yolunda cevabi demeci
23 14 357
90 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 270 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/53)
23 17 500
91 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 284 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/58)
23 17 501
92 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 282 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/60)
23 17 501
93 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 268 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/65)
23 17 500
94 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 265 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/29)
23 17 500
95 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 260 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/40)
23 17 500
96 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 254 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/44)
23 17 502
97 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 259 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/51)
23 17 503
98 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 258 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/52)
23 17 503
99 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 257 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/53)
23 17 503
100 Önergeler FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 252 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dâir (5/54)
23 17 502
1 2