E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Gemlik ilçesinin Umurbey Köyünde Ziraat Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifadesine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi münasebetiyle
25 38 470
2 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilinde sel felâketi dolayısı ile yıkılan yol ve köprülerin inşası ile meyve bağları âfetten zarar görenlere yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü sorusuna cevabı
26 43 100:101 103:104
3 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için bir program yapılıp yapılmadığına ve tabıî âfetler dolayısile mağdur olan halka biran evvel yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
26 43 108:109
4 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususunda ne gibi tedbirler alınacağına dair sözlü sorusuna cevabı
26 53 568:571
5 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Doğu-Karadeniz köylüsüne ucuz buğday verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
26 53 571:575
6 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 61 768:783
7 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı Teşkilatı ve vazifelerine dair 4442 sayılı kanunun 3. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
29 81 246:247
8 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : 31.12 1961 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
29 90 561
9 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, beş yıllık Planla kabul edilmiş olan himaye ana prensibive Millî petrolün korunması hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü soru önergesine cevabı
29 91 642:644
10 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : AnkaraMilletvekili Ahmet Üstün'ün, traktör ihtiyacının giderilmesi için Hükümetçe yardım yapılması konulu demecine cevabı
30 93 5:6
11 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekilli M.Kemal Çilesiz'in, Hükümetin vakit geçirmeden Fındık mahsulünün piyasada değer fiyatına satışını temin edecek tedbirleri almasını ve Fiskobirliğin müdahale alımını sıkıntısız ve zamanında yapabilecek imkânlara kavuşturulmasına dair demecine dair açıklaması
31 114 282
12 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi'nin, tahsisli ve serbest İnallar konusunda Ticaret Bakanlığında cereyan eden bir hâdise hakkında demecine dair açıklaması
31 116 362:363
13 Önergeler FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki Bakanlık İnzibat Komisyonu kurulmasına dair kanun Tasarısının diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında (1/371)
32 124 46
14 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in toprak Mahsulleri Ofisince satınalınmayan arpa ve buğdayların Keşan ve İpsala çiftçisini mağdur durumda bıraktığına dair bir önceki birleşimde vâkı olan demecine cevabı
32 128 218
15 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın, Kalkinma Plânında derpiş edilen zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alınmadığına dair soru Önergesine sözlü cevabı
33 2 50:51 53:55
16 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri arasında bulunan elmanın istihsal ve ihracı hususlarında ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 2 47:48
17 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin mutadolan yerlerde alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin bedelini vaktinde ödememesi sebebine dair soru önergesine sözlü cevabı
33 2 45:46
18 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonundaki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası eski Genel Müdürünün Kanunsuz ve usulsüz tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 4 163:166 170:172
19 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili İsmail Haki Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzuma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun sair işlerine dair soru önergesine sözlü cevabı
33 9 416:421
20 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması ve tüketimi konularındaki çalışmaların ne safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 9 428:430
21 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun kooperatifçiliğin geliştirilmesi için yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğunun doğru olup olmadığına dair soru önergesine sözlü cevabı
33 11 522:523
22 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : 1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
33 18 680:681 684:686 692
23 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydında bir Duralit fabrikası kurulması konusunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
34 30 377
24 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin himayesi konularında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
34 30 378:379
25 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yabancı bir memlekette, mukim bir kaçakçılığa ismi karışan bir Ticaret müşavirimiz hakkındaki, itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair sorusuna cevabı
34 30 371:375
26 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, akar yakıt fiyatlarında yapılan indirmelerin bu konuda daha önce alınmış kararlarla çeliştiğine dair konuşmasına cevabı
35 55 453:454
27 Söz Alanlar FENNİ İSLİMYELİ (BALIKESİR) (TİCARET BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
40 114 438:440