E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı mecburi İskân Kanununun kaldırılması hakkında Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 arkadaşının 2510 sayılı İskân Kanununa ek 19.10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ve Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri, İmar ve İskân, Maliye ve Bütçe komisyonları Raporu münasebetiyle
6 114 413:414
2 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Iğdır ilçesinde vukubulan yer sarsantısı ile Demirci ilçesinde çıkan yangın ve alınan tedbirler hakkında demeci
6 114 378:380
3 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun Keşan'da Devlet Su İşlerinin kurutmakta olduğu göl sahasına orman köylerinin nakil ve iskânlarının kabil olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 470
4 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Konya Milletvekili Fakih Özlen'in İller Bankası ile Oktaş Firması arasında çıkan ve hakem yoliyle halledilen anlaşmazlığın şümulüne giren hususlara dair sorusuna cevabı
6 115 447:449
5 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın Tokat'ın Almus Barajı göl sahasından kaldırılan köylerin örnek köy kurma yolu ile iskânına ve arazilerine mukâbil arazi verilmesine dair sözlü sorusuna cevabı
6 115 467
6 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Biga ilçesinde 3.7.1962 tarihinde vukubulan sel felâketinin sebebolduğu hasarlara dair sözlü sorusuna cevabı.
6 118 610:612
7 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa ve havalisinde yağan şiddetli yağmurlardan zarar görenlere yardım yapılması hakkındaki demecine cevabı
7 125 329
8 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un Kocaeli'ne, İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve Yahya Dermancı'nın, Silifke'ye ve, Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'ın da Bursa vilâyeti ve civarına yağan şiddetli yağmurların meydana getirdiği büyük sellerin sebep olduğu zararlara Hükümetin acilen yardım elini uzatması ve bundan böyle bu gibi âfetlere karşı önceden tedbir alınmasına dair demeçleri münasebetiyle cevabı
10 20 342
9 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesîz'in Giresun bölgesinde geniş hasara sebebolan lodos fırtınası konusundaki demeci münasebetiyle cevabı
10 22 451:452
10 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarrufu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine dair soru önergesi münasebetiyle
10 24 530:535
11 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gereken kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Kanununun da bulunup bulunmadığına dair sözlü soru önergesi münasebetiyle
10 27 619:620
12 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, sel felâketine karşı karşıya bulunan Adapazarı'na ve Edirne Millet­vekili Süleyman Bilgen'in başta Edirne olmak üzere bütün Trakya havalisini tesiri altında bulunduran şiddetli kıştan dolayı o havaliye Hükümetin âcil yardımda bulunması dilekleriyle İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'-ın, Hükümet adına cevabı münasebetiyle
11 35 250
13 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında bir karar alındığının doğru olup olmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü soru önergesi münasebetiyle
11 37 379:380
14 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Emlâk alım Vergisi kanunu tasarısı ile Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 16 arkadaşının İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 20. maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
12 45 115:116 119:121
15 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle
14 57 197:204
16 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci'nin Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair soru önergesi münasebetiyle
14 60 385
17 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dorman'ın Emekli subaylar için İstanbul'da yapılan blok apartmanların belediye ve bayındırlık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
17 90 545 547
18 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün umumi hayata müessir âfetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkındaki kanun gereğince evvelce başlanmış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
17 90 551
19 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağaoğlu'nun Kadıköy İlçesi Kâğıthane Belediyesi sınırları dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve diğer ihtiyaçların sağlanması istikametinde halkla yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp yapılmadığına dair sorusuna cevabı
17 90 553:554
20 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şifektan köyü nüfusuna ve sakinlerine mesken olarak mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
17 90 549:550
21 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
17 92 639:642
22 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 5618 sayılı Kanuna ek 2. maddesinin harfiyen tatbik edilip edilmediğine dair sorusu münasebetiyle
18 94 72 74
23 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'in, Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen ailelerin adedine ve bunların durumlarına dair sorusu münasebetiyle
18 94 94:95
24 Önergeler FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Komisyonlardan 2 şer üye alınarak kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/513,4/240)
20 119 129
25 Önergeler FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Konut kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân Komisyonlarından seçilecek ikişer üyeden kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair (1/483)
20 121 248:249
26 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 28.8.1963 tarihli Birleşiminde Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, Sivas'ın bazı köylerindeki su baskını dolayısiyle Hükümetin yardımda bulunması hakkındaki beyanına dair demeci
20 122 288
27 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, Kars ilindeki sel olayına dair dünkü konulmasına cevabı ve memlekette son günlerdeki sel âfetleri dolayısıyla alınan tedbir ve yapılan yardımlara dair demeci
20 123 328
28 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Sinop'un Ayancık ilçesi merkezinde ve bazı köylerinde vuku-bulan selden zarar görenlere yardım yapılmasına dair demecine cevabı
20 124 361
29 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' ün Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde kaç defa tadilât yapıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
21 135 214
30 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Şerik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap vermediği konusunda bir talep yapılıp yapılamadığına ve elektrik ücretinin ihtiyaca yeter olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
21 135 216:218
31 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara belediyelerce verilen para cezaları hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
21 135 229:230
32 Söz Alanlar FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İSTANBUL) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe nahiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldüğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılmasına lüzum görülüp görülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
21 135 213