E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Fatsa ilçesinin iskele ile mendirek ve dolayısiyle çekek yerinin yaptırılıp yaptırılmıyacağına dair sorusuna cevabı
1 19 248:250
2 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'nın Tersakan ırmağının Abdülgani, Yüzbeyi ve Boğaz köyleri civarında dolan merasının ele alınıp ıslah işinden sonradan vazgeçilme sebebine ve temizletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 22 304
3 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'nın Yenice köyü bağ ve bahçelerinin de Amasya Devlet Su İşlerinde mevcut santrifüj pompalarından faydalanmak suretiyle sulama tesislerinden istifadelerinin mümkün olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 22 302:303
4 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'nın Zara bucağının küçük sulama tesisinin yapılıp yapılmıyacağına ve 1962 yılı bütçesinden yapılmasının mümkün olup olmıyacağına dair sorusuna cevabı
1 23 339
5 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, Menderes nehri vâdisinin elektrifikasyonu işine dair sorusuna cevabı
1 23 340:341
6 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'ın, Bursa-Orhaneli arasında bulunan eski ve yeni şoselerin durumlarına dair sorusuna cevabı
1 28 477:478
7 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, inşaatına karar verilmiş olan Harşit Hidro-Elektrik Santralinin projesinin ne safhada bulunduğuna ve projenin bu yıl tatbikinin imkân dâhilinde olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 33 719:720
8 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Bingöl il hududu içindeki üç köprünün proje ve ihalesinin ne zaman yapılacağına dair sorusuna cevabı
2 34 23:24
9 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene nehirlerinin taşması dolayısiyle kaç dönüm arazinin sular altında kaldığına ve zarar gören mahsullerin cinsi, miktarı ve değeri ile her iki nehrin sularının kontrol altına alınması hususunda yapılan anlaşmanın ana hatlarına dair sorusuna cevabı
2 34 15:18
10 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, şimdiye kadar nerelerde kaç trafik muayene istasyonu kurulduğuna, kaç aded trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik muayenesinin nasıl yapıldığına dair sorusuna cevabı
2 35 65:67
11 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Naci Öktem'in, Türkiye'deki kiremit fabrikalarının sayısına ve kiremit yerine kullanılan saclara dair sorusuna cevabı
2 36 114
12 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Zile-Amasya şosesinin bozulmuş kısımlarının ne zaman yapılacağına dair sorusuna cevabı
2 36 115:116
13 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın, Güney-Doğu ve Kuzey illerini birbirine bağlıyacak olan karayolunun noksan kısımlarının yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ve Dicle nehri üzerindeki Hasankeyf köprüsünün ikmal edilip, edilmediğine dair sorusuna cevabı
2 38 164:166
14 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Siirt Milletvekili Hayrettin Özgen'in, Siirt iline bağlı ilçe yolları ile Tillo nahiyesi ve Halenze köyünün su işinin bu yıl ikmal edilip edilmiyeceğine dair sorusuna cevabı
2 41 221:223
15 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1962 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 54 283:286
16 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın, Altınel Kolektif Şirketine hangi illerde kaçar aded ilkokul binası inşaatı ihale edildiğine ve inşaatın istenilen zamanda ve evsafta yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 97:98 100
17 Söz Alanlar EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT) (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapmalariyle tezahürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında genel görüşme münasebetiyle
5 86 230:234
5 90 341:343