E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Dış yardımlarla ilgili olarak Hükümetimiz adına Amerika'ya giderek yaptıkları çeşitli temasların neticeleri hakkında açıklaması
7 122 100:105
2 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Uzun vâdeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 124 303:304
3 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, kamu hizmetlileri niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirileceğine dair Anayasa maddesinin hafifletilmesi için bir çare düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan soru önergesine verilen cevap münasebetiyle
10 24 524:526
4 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1963 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
12 49 518:521 523:524
5 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi bölge içinde tertiplendiğine dair sorusu münasebetiyle
18 98 282:284 286:287
6 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel-elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177. maddesi gereğince bir tahkikat komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle
20 125 409:411
7 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Kıbrıs'taki kargaşalıklar ve Türk Cemaatine yapılagelmekte olan kanlı tecavüzler konusunda Hükümetin açıklamada bulunması konusunda gerektiği hakkındaki konuşması münasebetiyle
24 19 7
8 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 19 17:18 20
9 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi büyük bir yatırım yapılacağına dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 19 21:22