E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
1 15 137:144
2 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin TBMM üyeleri Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi
1 29 494:495 497:498
3 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, YTP Grubu adına
2 47 404:423
2 49 499:504 507
3 59 723:724
4 Önergeler EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Keban Barajı ve Aşağı Fırat kalkınma projesini ve bu proje ile ilgili her türlü vesikaları inceleyip üç ay zarfında Millet Meclisine bir rapor vermek üzere Mecliste temsil edilen partilerden seçilecek birer milletvekilinden mürekkep dört kişilik bir heyet kurulması hakkında (10/3)
3 58 708:712
3 60 763
5 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal'ın Anayasa nizamını Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındakanun teklifi münasebetiyle
4 62 49:51
6 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit olunan mükelleflere ait matrahların yeniden gözden geçirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 72 351:353 363
7 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, İşçi Sigortaları Kurumunun 1962 yılı Yatırım programına dâhil bulunan projelerin durumuna dair sorusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in yazılı cevabı (7/110)
5 85 161
5 92 430:432
8 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, Ankara Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi ile İller Bankası 1962 yılı yatırım programlarına dâhil bulunan projelerinin durumuna dair yazılı soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Muhiddin Güven'in yazılı cevabı (7/111)
5 85 161
5 96 479:485
9 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sanayi Bakanından EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Etibank, Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şirketi ve Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının 1962 yılı yatırım programına dâhil bulunan projelerinin durumuna dair yazılı soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı (7/106)
5 85 161
5 98 503:511
10 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin 1962 yılı yatırım programına dâhil Van Yapağı Tasnif ve Yıkama tesisinin durumuna dair Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/107)
5 85 161
11 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Petrol Ofisinin 1962 yılı yatırım programına dâhil bulunan projelerinin durumuna dair sorusuna Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'ın yazılı cevabı (7/108)
5 85 161
5 98 512:516
12 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapmalariyle tezahürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında genel görüşme münasebetiyle, YTP Grubu adına
5 86 222:228 241:242
5 90 334:340
13 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Usul hakkında
5 86 240:241
14 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Dış yardımlarla ilgili olarak Hükümetimiz adına Amerika'ya giderek yaptıkları çeşitli temasların neticeleri hakkında açıklaması
7 122 100:105
15 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Uzun vâdeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 124 303:304
16 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, kamu hizmetlileri niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirileceğine dair Anayasa maddesinin hafifletilmesi için bir çare düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan soru önergesine verilen cevap münasebetiyle
10 24 524:526
17 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1963 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
12 49 518:521 523:524
18 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle, YTP Grubu adına
13 55 647:649
19 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi bölge içinde tertiplendiğine dair sorusu münasebetiyle
18 98 282:284 286:287
20 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel-elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177. maddesi gereğince bir tahkikat komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle
20 125 409:411
21 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Kıbrıs'taki kargaşalıklar ve Türk Cemaatine yapılagelmekte olan kanlı tecavüzler konusunda Hükümetin açıklamada bulunması konusunda gerektiği hakkındaki konuşması münasebetiyle
24 19 7
22 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 19 17:18 20
23 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi büyük bir yatırım yapılacağına dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 19 21:22
24 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, YTP Grubu adına
24 23 131:135 137:138
25 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 31.12.1961 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu münasebetiyle, YTP Grubu adına
28 73 702:711
29 81 262:264
29 82 294:296
29 87 445:447
26 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın, had bir şekil alan Türk Yunan münasebetlerinin umumi bir muhasebesinin yapılması ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yunanistan Hükümetinin bazı beyanları ve bazı davranışları ile bu devletle Türkiye arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaşmaların gözden geçirilmesi hususunda bir genel görüşme açılmasına dair önergeleriyle açılan genel görüşme münasebetiyle, YTP Grubu adına
30 98 265:274
27 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği politikanın son safhasının ve bu safhada takibolunacak istikametin Meclisce uygun görülüp görülmediğini belli etmek için Anayasa'nın 104. maddesi gereğince güven oyuna başvurulmasına dair Başbakanlık Tezkeresi üzerinde görüşme münasebetiyle, YTP Grubu adına
30 107 605:608
28 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : AP Meclis grup Başkanı İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan, CKMP Meclis grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Cevat Odyakmaz, YTP Meclis grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Şekip İnal ve MP Meclis grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'ın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika konusunda Grupların ve Milletvekillerinin de mütalâalarını söyleyebilmelerini temin ve Meclisimizin görüşünün belirmesi için bir genel görüşme açılması istemine dair müşterek önergesi münasebetiyle, YTP Grubu adına
32 132 313:316
29 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin 1962 yılı yatırım programına dâhil Van Yapağı Tasnif ve Yıkama tesisinin durumuna dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı (7/107)
32 134 417
30 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : CKMP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un Hükümetin Kıbrıs politikası sebebiyle hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi (11/2), YTP Grubu adına
32 134 407:410
31 Önergeler EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Ve 8 arkadaşı; Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve 27 arkadaşının yeniden kurulacak vakıflar hakkında Kanun teklifinin, Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
33 12 536
32 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Seçimlerle ilgili Kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle, YTP Grubu adına
35 42 27:30 38:40 44:46
33 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, YTP Grubu adına
36 56 28:47
36 57 141:149
39 107 457:466
39 108 526:533
34 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi dolayısıyla, YTP Grubu adına
37 67 50:57 87:93
35 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporunun tümünün görüşülmesi münasebetiyle, YTP Grubu adına
41 119 429:430 466:470
36 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 16. maddesine bağlı (R) işaretli cetvelin değiştirilmesine dair verilen önergeler münasebetiyle, YTP Grubu adına
41 119 398:401
37 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Seçimlerle ilgili Kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu Kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Anayasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle, YTP Grubu adına
41 124 658
42 125 17 20:21