E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın, Doğu-Anadolu'nun bâzı illerinin, kuraklık dolayısiyle mâruz kaldığı hayvan yemi ve buğday yokluğunu önlemek için ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı
1 17 208:210
2 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, tohumluk buğday İhtiyacının karşılanması hususunda, ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı
1 18 220:221
3 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, Düzce'de 30.6.1961 tarihinde vukubulmuş olan sel felaketinin sebebolduğu hasar ile yapılan yardım miktarına dair sorusuna cevabı
1 21 279
4 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Abdurrahman Altuğ'un, memleketimizin tarım alanında muhtacolduğu fennî gübre, zirai vasıta ve aletlerin bugünkü fiyatlarından daha ucuz ve kolay satılması için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 21 281:283
5 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, fındık kurdunu imha eden ilâca ruhsat verilip verilmediğine, ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe edilip edilmediğine ve kullanılan, suni gübre ile toprak cinslerinin tahlillerinin yaptırılmış olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 21 276:277
6 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Amasya Milletvekili Kemal Karan'ın, memleket ziraatinde büyük ehemmiyeti olan süperfosfat gübresinin çiftçiye ucuz ve bol verilmesi için ne gibi hazırlık yapıldığına dair sorusuna cevabı
1 23 335:337
7 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, bir Orman Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ve 1961 senesi içinde yanan ve tahribedilen ormanların hektar olarak miktarına ve maddi değerinin ne kadar olduğuna dair Başbakandan sorusuna, Başbakan adına cevabı
1 30 601:602
8 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'ın, yurdumuzun birçok yerlerinde ve bu arada Çanakkale'de sayıları pek çok artan ve zeytin dâhil her türlü mahsule zarar veren yabani domuzlarla esaslı mücadele için ne gibi tedbirler alındığına ve ihraç maddesi olarak yabani domuzların etinden, derisinden ve kılından istifade hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 34 9
9 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, orman tahribini önlemek maksadiyle orman bölgesinde yaşıyan halka, zaruri ihtiyacı olan hartama yerine kullanılmak üzere, ucuz çinko temin ve tevzii hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
2 34 18:19
10 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Kayseri Milletivekili Mehmet Yüceler'in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene nehirlerinin taşması dolayısiyle kaç dönüm arazinin, sular altında kaldığına ve zarar gören mahsullerin, cinsi,miktarı ve değeri ile her iki nehrin sularının kontrol altına alınması hususunda yapılan anlaşmanın ana hatlarına dair sorusuna cevabı
2 34 16
11 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Siirt ili dâhilinde çok geniş mikyasta bulunan 3/4 ü Devlet orman sahasına giren yabani fıstık ağaçlarının müstakil bir teşkilât ile ele alınarak aşılattırılması hususunda bir tedbir ve tasavvurun mevcudolup olmadığına dair sorusuna cevabı
2 34 22:23
12 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Giresun Milletvekilli İ. Etem Kılıçoğlu'nun 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif sebeplerle dış memleketlere gönderilen memur ve hizmetlilerle bunların dönüşlerinde getirdikleri otomobillerin sayısına dair sorusuna cevabı
2 40 188:190
13 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, Seylan pamuğu ekmeye mecbur edilen Köyceğiz çiftçilerinin elinde kalan pamukların satın alınması veya ihracı hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 40 195:197
14 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay'ın iktisadi gelişmemiz için FAO Teşkilâtı tarafından yapılan yardımdan faydalanılıp faydalanılmıyacağına ve Doğu illerindeki gıda azlığının doğuracağı neticeler üzerinde ilmî cepheden tetkik yoluna gidilip gidilmediğine dair sorusuna cevabı
2 44 318:321
15 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : 1962 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 55 421:432
16 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletivekili Talât Asal'ın, Edirne ili pancar müstahsılına Şeker Şirketi tarafından verilen gübrenin pahalı olması sebebine ve gübre fiyatlarının indirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
4 70 292:293 295
17 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Osman Orhan Bilen'in, Antepfıstığı,tarım ve ticaretinin geliştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
4 70 276
18 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Toprak reformunun bu yıl gerçekleştirilmeye başlamasiyle ilgili her hangi bir çalışma yapılmakta olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 94:96
19 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Konya ovasında vukubulan fırtına ve şiddetli rüzgârdan, mütevellit meydana gelen hasarın mahalleriyle miktarının teshit edilip edilmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 107:109
20 Söz Alanlar CAVİT ORAL (ADANA) (TARIM BAKANI) : İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapmaları ile teza hürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında genel görüşme münasebetiyle
5 92 409:411