E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çankırı'da İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 1957 yılında inşasına başlanılmış olan otel ve sinema binası inşaatından vazgeçilerek işhanı haline getirileceğinin doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 22 298:300
2 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, Sivas'ta 1961 yılında yapılması kararlaştırılan İşçi Sigortaları Hastanesinin neden yapılmadığına ve yapılacaksa ne zaman başlanacağına dair sorusuna cevabı
1 22 309:311
3 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un zelzele sebebiyle elîm duruma düşmüş bulunan Fethiye'nin bir an evvel imarı hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 41 215
4 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1962 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 56 500:508
5 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'ın, son iki sene içinde çalışmak üzere Batı-Almanya'ya giden işçilere bu sene sonuna kadar gideceklerin adedine dair sözlü sorusuna cevabı
4 76 544:547
6 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, özel müessese ve iş yerlerinde fikren ve bedenen çalışanların haklarının tamamen sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
4 76 539
7 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, memleketimizde ne kadar işsiz bulunduğuna ve işsizliğin sebeplerine dair sözlü sorusuna cevabı
5 85 196:199
8 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında genel görüşme münasebetiyle
5 90 343:352
9 Önergeler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt kanunu tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (1/273, 4/93)
6 113 356:357
10 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Milletlerarası Yapı İşçileri Sendikası temsilcisi Amerika'lı Mr. Thalmayer ile Morrison firması hakkındaki sözlü sorusu münasebetiyle
7 119 19:24
11 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
9 10 450
12 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6. maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
10 22 459:462 466:468 472:474
13 Önergeler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Hükümetçe hazırlanan işçi ve iş veren sendikaları kanun tasarısının; evvelce bu konuda teşkil edilmiş olan Geçici Komisyona havalesine dair (1/382,4/166)
11 36 329
14 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle
14 56 66:81
15 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve üç arkadaşının Sendikalar kanun teklifi, İşçi ve İşveren Sendikaları kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları raporları münasebetitiyle
16 71 274:275 287 297:298
16 72 333 343:345
16 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
16 75 395:403
16 77 456:458 470:471 480:482
16 78 504:505 510 522 533:534
17 Önergeler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım, Milli Savunma, Ulaştırma, Adalet, Çalışma ve Plân Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden mürekkep bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/215)
17 87 294
18 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Muş Milletvekili Saim Öztürk'ün, kışların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatandaş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
18 98 287:288
19 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu ve Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 113 453:458
19 114 504:508
19 115 569
20 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri münasebetiyle
19 115 539:540
21 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven,5 .1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14. maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı Mâluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 129 544:548
20 130 573:575 580:582 594
21 138 376
22 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Memleket dışına giden işçilerin çıkış sebeplerinin giderilmesi ve kendileri ile ilgilenmesi hususunda birkaç birleşim evvel Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu'nun gündem dışı demeçleri münasebetiyle
22 155 294:297
23 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı kanuna iki madde eklenmesine ve bu kanunun 14. maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı mâluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23 8 121
23 9 164:165 176
23 10 209
23 11 261:262
24 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
28 63 84:95
25 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, Avrupa'ya gönderilen ve gönderilecek olan işçilerin dert ve dâvaları hakkındaki gündem dışı demeci münasebetiyle
28 73 679:680
26 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Belçika'da trafik kazasında ölen altı işçimizin naaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Hükümetin ilgilenmesini isteyen demecine cevabı
30 96 129
27 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın, hâd bir şekil alan Türk Yunan münasebetlerinin umumi bir muhasebesinin yapılmasına ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yunanistan Hükümetinin bazı beyanları ve bazı davranışları ile bu devletle Türkiye arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaşmaların gözden geçirilmesi hususunda bir genel görüşme açılmasına dair önergeleriyle açılan genel görüşme münasebetiyle
30 98 302:303
28 Önergeler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun bazı maddelerinin düzeltilmesine veya değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ilgili komisyonlarından kurulu Karma Komisyonda hazırlanan metnin, gündemdeki bütün maddelerden önceye alınarak ivedilikle görüşülmesine dair Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ile İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın önergesi (2/628), (2/629)
30 102 393:394
29 Önergeler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sosyal Sigortalar kanun Tasarısının öncelikle görüşülmesine dair (1/472)
32 125 82
30 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu'nca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
32 126 153:154 157:158
32 127 182:183 200:202 206
31 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifadeli olup olmayacağına dair çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sorusu ve çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü cevabı
33 18 701:703 705
32 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Federal, Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan sosyal Güvenlik hakkında sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri, çalışma ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
35 54 414