E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı olarak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle.
23 10 214:216
2 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bolu Milletvekili Turgut Çulhanın, Karayolları Trafik Tüzüğünün 66. maddesindeki evsafa uymayan ağır tonajlı vasıtalara dair, Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle.
23 16 457
3 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Meriç nehir üzerinde inşası düşünülen köprü seddeleri proje işinin itmam edilip edilmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle.
23 16 462:465
4 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Tekirdağ-İpsala hudut yolunun inşaatının ne zaman bitirileceğine dair soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle
23 16 465:467
5 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Meriç nehir üzerinde yapılmakta olan sedler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından soru önergesine sözlü cevabı
24 28 302:303 305
6 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan arazinin sulanması ve bu araziden bol miktarda mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle.
24 28 291:292
7 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, Keskin-Kırıkkale ile Keskin-İğdebeli arasındaki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına dair soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle.
24 28 294
8 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1963 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri münasebetiyle.
26 47 283
9 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yolların durumlarına dair sözlü sorusuna cevabı.
26 53 578:579 581:582
10 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman yapılacağına dair sözlü sorusu münasebetiyle.
26 53 582
11 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle.
27 61 712:721
12 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bolu Milletvekili Turgut Çulhanın, Karayolları Trafik Tüzüğünün 66. maddesindeki evsafa uymayan ağır tonajlı vasıtalara dair Başbakan'dan sözlü soru önergesine cevabı
29 91 636:638
13 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilinde sel felâketi dolayısı ile yıkılan yol ve köprülerin inşası ile meyve bağları âfetten zarar görenlere yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesine sözlü cevabı.
29 91 639
14 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın; 5-6 Nisan Gece yarısı şiran-Şebinkarahisar yolunun bozuk olması sebebiyle otobüsle giden 40 dan fazla kişinin sulara gömülerek boğulması olayI ile Hükümetin ilgilenmesini isteyen demecine cevabı.
30 99 308:309
15 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, Kamyon tonajları üzerindeki uygulama farklılıkları edinilmiş haklara riayet olunmaması ve bu husustaki ki kararsız tutumla ilgili konuşmasına dair açıklaması
31 122 620
16 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman karayolları programına alınacağına dair soru önergesine sözlü cevabı.
33 2 40:42
17 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhî Soyer'in, Aksaray İlçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair soru önergesine sözlü cevabı.
33 2 45
18 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak yolu, Karayollarınca 1964 yılında inşası suretiyle trafik kazaların:n önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair soru Önergesine dair cevabı.
33 2 44
19 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması ve tüketimi konularındaki çalışmaların ne safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair soru önergesine sözlü cevabı.
33 9 430
20 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânının Yerköy sorgun arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsayıp kapsamadığına dair soru önergesine sözlü cevabı,
33 9 434
21 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Diyarbakır Bitlis şosesinin Duhan Bitlis arasının yapımına no zaman başlanacağına dair sorusuna cevabı.
34 22 111
22 Söz Alanlar ARİF HİKMET ONAT (ORDU) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'ın, Bayındırlık Bakanlığının kadrolarında yersiz olarak değiştirmeler yapıldığı yolundaki konuşmasına cevabı.
35 53 361