E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Türk sporunun çeşitli kollarında bir ilerleme olup olmadığına ve Spor-Toto Teşkilâtına dair soru önergesine cevabı
9 3 70:74
2 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri kanunu teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
11 31 121:122
3 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
11 37 375:377
4 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : 1963 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
12 49 580:583
5 Söz Alanlar ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlık tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
12 50 672:678