E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, Milli Eğitim Bakanlığınca, 4489 sayılı Kanuna göre ihtisasını artırmak üzere, İngiltere'ye gönderilmesine karar verilen Ankara İlköğretim müfettişine pasaport verilmemesi sebebine dair sorusuna cevabı
1 18 219:220
2 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, Düzce Kaymakamı ile Jandarma Kumandanından Düzce Devlet Hastanesinde vukuuna sebeboldukları hadise ile müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
1 18 235 237
3 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, Ankara Belediyesi sınırları dahilinde bulunan altı binden fazla imalâthanenin başka yerlere nakli sebebine ve nakil için bankalardan kredi açılıp açılmadığına dair sorusuna cevabı
1 18 233
4 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 27 Mayıs ihtilâlini takiben, idari sebeplerle toplattırılan silâhlardan, zirai mücadelede muzır hayvanların itlafında kullanılan ve ziraatimize faydalı olan silâhların züraat erbabına iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 19 259
5 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, Düzce'de 30.6.1961 tarihinde vukubulmuş olan sel felâketinin sebebolduğu hasar ile yapılan yardım miktarına dair sorusuna cevabı
1 21 278:281
6 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Veli Başaran'ın, Afyon'un Feleli köyü halkından pek çoğunun dövüldüğü hakkındaki söylentilere dair Bakanlığa intikal etmiş bir hâdisenin bulunup bulunmadığına, varsa müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
1 23 332:334
7 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Şekip İnal'ın, mahallî seçimlerin gününe, beraber yapılıp yapılmıyacağına ve tatbik olunacak kanunlara dair sorusuna cevabı
1 25 372:373
8 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa ile Uludağ arasında yapılmakta olan teleferik hakkındaki sorusuna cevabı
1 29 512
9 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, memleketimizde son günlerde görülen çocuk kaçırma olaylarına ve kaybolan çocukların bulunması hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı
1 30 595:596
10 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, kadın trafik memuru alınacağı hususundaki gazete haberlerinin doğru olup olmadığına ve bu hususta ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 33 717
11 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra toplattırılan bilûmum çifte, av tüfek ve aletleri, bıçakları, ve sair ateşli silâhların sahiplerine iadesi husunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 33 716:717
12 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Ankara Belediyesi tarafından yol kavşaklarına konulması zaruri bulunan ışıklı trafik cihazlarının temin ve tesisi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 33 699:701
13 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Güney-Doğu illeri bölgesinde yollarda şahıs ve vasıtalarda sık sık yapılan aramaların hukuki mesnedinin neden ibaret bulunduğu, arama yapılması için bir talimat ve emir verilip verilmediği ve aramaların kanunun tâyin ettiği şartlar altında yapılması için bir tamim ve talimatın gönderilip gönderilmiyeceği hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 33 721:722
14 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'nun Keşap İlçesi Tahrirat Kâtibinin Dereli ilçesine tâyin edilip edilmediğine dair sorusuna cevabı
2 35 73
15 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, şimdiye kadar nerelerde kaç trafik muayene istasyonu kurulduğuna, kaç aded trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik muayenesinin nasıl yapıldığına dair sorusuna cevabı
2 35 64:65
16 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin beynelmilel komünizmin memleketimizde yapmayı arzulıyacağı yıkıcı faaliyetlere karşı ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 37 140
17 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'nun, hangi illerde kaç vatandaşın servet beyanına tabi tutulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu için mehil talebi hakkında
2 37 144
18 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, 27 Mayıs Devrimini mütaakıp toplanan ruhsatnameli silâhların iadesi veya bedellerinin ödenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 37 143:144
19 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldırılmadığına dair sorusuna cevabı
2 39 176:177
20 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun Ankara ve İstanbul belediyelerinin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gereğince olan borçlarının 1962 malî yılı bütçesinden ödenmesi için bir ödenek konulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
2 39 175
21 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, İstanbul'da asayişi bozan olayların önlenmesi bakımından ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı
2 44 316
22 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 1962 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 52 130:134
23 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 9 arkadaşının Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 65 137:138
4 69 245:246 251:252
24 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Gündem dışı
4 68 198
25 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 18 Mart Çanakkale Zaferine katılacaklara tahsis olunan Kadeş vapurunda cereyan eden hâdiselere dair sorusuna cevabı
4 69 259:262
26 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 18 Mart Çanakkale İhtifalinde bulunmak üzere Kadeş Vapuru ile Çanakkale'ye gidenlerden hâdise çıkaranların kimler olduğuna ve bunlar hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
4 69 262:264
27 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, Kadirli Kaymakamı Mehmet Can hakkındaki sözlü sorularına cevab
4 75 508:510 516:517
28 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Siirt Milletvekili Cevdet Aydın ve Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, müdürsüz bulunan Muş ili nahiyelerine asıl müdür atanması hususunda ne düşüldüğüne dair sözlü sorularına cevabı
5 83 114