E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, Köylü ve çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin TC Ziraat Bankasına olan bazı borçlarının taksitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle.
19 105 40:44
2 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Doğu-Anadoluda çiftçi ailelerine kuraklık sebebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedelinin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna ceyabı
21 139 410:411
3 Önergeler AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan zirai istihsal fazlası andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkındaki kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Dışişleri, Ulaştırma, İçişleri, Tarım ve Plân Komisyonlarından ikişer üye seçilerek kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair (1/472), (4/260)
22 152 248:249
4 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, memleketimizde istihsal edilen Palamut miktarına ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair önergesine Tarım Bakan Mehmet İzmen Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevapları münasebetiyle.
23 10 226:227
5 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, dinamit ve Trol ile balık avlamanın önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in sözlü cevabı münasebetiyle.
23 10 211:212
6 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Siirt Milletvekilli Süreyya Öner'in Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntıkalarında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in sözlü cevabı münasebetiyle.
23 10 225
7 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'nın, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu bölgelerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle.
23 13 340
8 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatı ile ileride tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark olup olmayacağına dair sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle.
23 13 344:345
9 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hububat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi ve sözlü cevabı münasebetiyle.
23 16 468:470
10 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezlerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde ödenmesi ve tüccara kredi sağlanması konularında alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğunun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle.
23 16 471:474
11 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış kooperatifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça ittihaz edilen kararın mevzuata uygun bulunup bulunmadığına dair soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle.
23 16 475:476
12 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle.
23 16 459:460
13 Söz Alanlar AHMET OĞUZ (İSTANBUL) (TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık Tarım satış kooperatifi seçim sonuçları hakkındaki soru önergesine beyanI münasebetiyle.
23 16 478:479