E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Başkan seçimi münasebetiyle
1 3 26 30:31
2 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin TBMM üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 26 379:380
3 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 1962 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 51 45:48
4 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Tedbirler Kanununun yürürlüğe girdiği günden beri bu kanuna aykırı ne kadar olay tesbit edildiğine dair sözlü sorusuna cevabı
6 111 327
5 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bucağı hakkında Mahir Kılıç'ın karakolda ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, ölüm sebebinin tesbiti için bir işlem yapılıp yapılmadığına dair sorusuna cevabı
6 111 320:321
6 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Van Milletvekili Müslih Görentaş'un İstanbul'da neşredilen Milli Yol Dergisinde, »Doğunun derdine çare» başlığı altındaki yazıdan dolayı imza sahibi hakkında takibat yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusuna cevabı»
6 115 445
7 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Yurtta husumet ve nifak yaratan ve rejimi tahrip maksadını güden olaylar hakkında
7 121 82
8 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hakkında yapılan neşriyata dair sözlü soru önergesine cevabı
9 3 49:50 53:54
9 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu tesbit edilen kanun ve hükümlerin kaldırılması veya değiştirilmesi işine dair sözlü sorusuna cevabı
9 3 67:68
10 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiyle kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç hasta mahkûm bulunup bunların tahliyeleri için ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesine cevabı
9 4 98:104
11 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk meselesinin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı adiyle yayınlanan eserlerin yasak edilip edilmediğine dair soru önergesine cevabı
9 4 93:94
12 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'ın, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen Cumhuriyet savcısı ve hâkim adedine dair soru önergesine cevabı
9 13 605:606
13 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu'nun, basında raslanan sol ve komünizan neşriyat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair, Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
10 15 10:11 16:18
14 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi Mergüze ve Taşpınar karakollarında vatandaşların dövüldüğünün doğru olup olmadığına dair önergesi münasebetiyle cevabı
10 24 546:547
15 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 1963 yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle
12 48 471
16 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 1963 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
12 50 698:703 705:706
17 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
13 55 601:602 621 641:642
18 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp yürümediğine dair önergesi münasebetiyle
14 60 371:372
19 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan hükümlülerin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi münasebetiyle
14 60 385:386
20 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'ın, Meclis dışındaki meşruiyet harici iktidar aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, salâhiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi münasebetiyle
14 60 388
21 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un yeniden hangi şehirlerde ne miktarda noterlik ihdas edileceğine ve bunlara hangi ölçülere göre tâyin yapıldığına dair sorusuna cevabı
17 84 166:169 170:171
22 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in ayırma meclisi tarafından göreve alınmasına karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâyin edilmemesi sebebine dair sorusuna cevabı
17 86 266 267
23 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kanun dışı yakalananlara veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
22 147 156
24 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanunla tadil edilen 19. maddesinin yeniden tadilinin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi ve sözlü cevabı münasebetiyle
23 16 457:458