E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun, siyasi partilerin vait ve taahhütleri nazara alınarak arazi ve bina tahrirlerinin durdurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 17 205:206
2 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, çiftçilerin fennî gübre ve tohumluk bedelinden olan borçlarına yüklenen masraf ve faizlerin alınmaması ve bütün borçların tecili ile 10 sene taksitlere bağlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 17 204
3 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan bilûmum ve her şekildeki borçlarının 10 sene taksitlere bağlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 17 202:203
4 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, memur olup emeklilik hakkı kazanmış iken mahkûm olan şahısların ailesi efradına emeklilik maaş haklarının verilmesi için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 28 468:469
5 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının reeskont ve bilûmum bankalar kredilerinin faiz ve komüsyonlarının yarı yarıya düşürülmesi hususunda gerek piyasa ve çiftçiler ve gerek bankalar için yapılmış bir etüt olup olmadığına ve bu hususta ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 30 608:609
6 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin 6. fıkrasındaki (Gelir veya Kurumlar vergilerine tâbi mükelleflere bu gibi işleri ücret mukabilinde yapanlar hariç) hükmün ilgası hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 30 604:605
7 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, yabancı memleketlerde tedavi edilmekte olan Türk vatandaşı sayısı ile 6 Haziran 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Kararnamenin neşrinden itibaren bu gibi vatandaşlardan istikrar fonuna katılma payı olarak kaç lira alındığına ve adı geçen Kararnamenin hastalara tatbik edilmemesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 34 29:30
8 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, çocuk felcinden halen dış memleketlerde tedavide bulunanlarla, bunun dışında tesbit edilmiş ve tedavisi için müracaat etmiş ne kadar felçli çocuk olduğuna, bunlar hakkında ne düşünüldüğüne ve 6.6.1961 ve 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının sıhhi sebeplerle yapılan dış seyahatlerden istisna edilmesi için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair sorusuna cevabı
2 35 72
9 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Vergi Usul Kanununun 40. maddesi gereğince vergi mevzuuna giren küçük esnaf ve sanatkârlar yanında çalışan, 18 yaşından aşağı çıraklardan bu verginin alınmasına devam edilip edilmiyeceğine dair sorusuna cevabı
2 35 69:70
10 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif sebeplerle dış memleketlere gönderilen memur ve hizmetlilerle bunların dönüşlerinde getirdikleri otomobillerin sayısına dair sorusuna cavabı
2 38 162:163
11 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldırılmadığına dair sorusuna cevabı
2 39 176:177
12 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve üç arkadaşı ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 9 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili uygulamalarının geri bırakılmasına ve yeni hükümler ihdasına dair kanun tekliflerinin bir geçici komisyonda görüşülmesi hakkındaki Önergeleri münasebetiyle
2 39 173
13 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun Ankara ve İstanbul belediyelerinin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gereğince olan borçlarının 1962 yılı bütçesinden ödenmesi için bir ödenek konulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
2 39 175
14 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, arazi ve bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanuna göre tahsil edilen arazi ve bina vergileri farklarının sahiplerine ne zaman iade edileceğine dair sorusuna cevabı
2 42 255
15 Önergeler ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 yılında yapılacak beyanların ve tarhiyatın ertelenmesi,193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı hükümler ve geçici maddeler ilâvesi ve 1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi hakkında kanun tasarısının, bu konuyu incelemek üzere kurulmuş geçici bir komisyona havalesine dair (1/112,4/45)
2 45 339:342
16 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve iki arkadaşının, Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının tehiri hakkındaki kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, ve 66 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 45 344:346
17 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet daireleri İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve devlet denetimindeki müesseselerde maaşlı, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan emekli memurlara dair Başbakandan sorusuna cevabı
2 46 374
18 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
2 47 384:391
2 48 483
2 49 491:499 504:507
19 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : 1962 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 58 693:695
20 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce yurdun muhtelif yerlerinde yaptırılan bina ve tesislere dair sorusuna cevabı
4 70 280:283
21 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman Fonu teşkili hakkındaki Kanunun meriyetten 1.3.1962 tarihine kadar tasarruf bonalarından temin edilen gelir miktarına ve bu gelirin maksada uygun olarak kullanılıp kullanılmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
4 70 289:290
22 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 792 sayılı koordinasyon kararına rağmen Petrol Ofisi depoları haricindeki acenta ve bâyilerden akaryakıt alınıp alınmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
4 70 287:288
23 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 76 534:535
24 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, Ziraat Bankası ve kredi kooperatiflerinin müstahsıla açtıkları istihsal kredisi bareminde bu yıl bir artış olup olmayacağına dair sözlü sorusuna cevabı
5 81 23:25
25 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, askerî fabrikalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde kadrosuzluk yüzünden saat ücretli ve yevmiyeli olarak çalıştırılan personele 228 sayılı Kanun, şumulüne alınarak, emeklilik ve kıdem hakkı verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 119:120
26 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Hükümetin teşekkülünden bugüne kadar, kâğıt para hacminde bir artış olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 121:125
27 Söz Alanlar ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN) (ÇANAKKALE) (MALİYE BAKANI) : İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapmalariyle tezahürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında genel görüşme münasebetiyle
5 86 234:240