E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu, Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3.3.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1936 Sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmeğine dair önergesi ve Dilekçe Karına Komisyonu raporunun kabulü sebebiyle vâkı töhmetler ve Başkanın tutumu üzerindeki demecin esvabı ile ilgili açıklaması
37 83 697
2 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Seçimlerle ilgili Kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu Kanunlara bârı hükümler eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu Geçici bir komisvonda gülüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
38 92 239
3 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Adalet Bakanlığı Bütçesi münasabetiyle
40 110 72:77
4 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay'ın, Devlet memurları Kanunu tasarısı ve bununla ilgili tekliflerin önce ivedilik ve takdimen görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
41 121 536
5 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergisine ek olarak verilen Yassıada ve sonrası adlı kitabın, Anayasa nizamını, Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 Sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına dair önergesine cevabı
42 125 30:31
6 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Kanunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
42 128 110
42 130 184
7 Söz Alanlar İRFAN BARAN (KONYA) (ADALET BAKANI) : Ceza ve İnfaz Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 132 378:379 386:387 390