E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle.
9 9 379:380 385:386
9 10 404 420:421 430
2 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Devlet Radyosunun yayınları hakkındaki demeç münasebetiyle.
10 20 344:345
3 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, kuraklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğde ili çevresinde,1963 yılı zarfında ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldüğüne dair önergesi münasebetiyle cevabı
10 27 621:622
4 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, Batı Almanya'nın Suriye Hükümetinin yaptıracağı baraj için 350 milyon marklık kredi açması konusundaki gündem dışı demeci münasebetiyle.
11 31 120
5 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Aaşehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlanmış olduğuna dair soru önergesi münasebetiyle.
11 31 125
6 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Keban Barajı ile ilgili olarak temaslarda bulunmak üzere Batı-Almanya'ya giden Ticaret ve Bayındırlık Bakamlarının açıklamaları.
11 39 423:425
7 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük Vergileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların stok vergisine tâbi tutulması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân Komisyonları raporları münasebetiyle.
11 42 593:596 599:600
8 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
11 42 637:639 651
9 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Usul hakkında
12 44 62
10 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
12 44 57:60 65:66
11 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Emlâk alım Vergisi kanunu tasarısı ile Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numianoğlu ve 16 arkadaşının İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 20. maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle.
12 45 115 121
12 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Motorlu Kara Taşıtları Vergisi tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
12 45 133
13 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
12 45 147
14 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1963 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 53 290:304
15 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, su taşkınları yüzünden Meriç nehrinin yarıntı yapan kısımlarının biran evvel onarılması hakkındaki demeci münasebetiyle.
14 59 302
16 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Kastamonu-Cide yolunun Karayollarına bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğime dair son önergesi münasebetiyle.
14 60 373
17 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun demeçlerine cevabı.
17 83 108:110
18 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı.
17 84 163:164
19 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli'nin Erzincan merkez ilçesi ile Canciğe bucağı arasında yapılan 1. ve 2. Fırat köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebine dair sorusuna cevabı.
17 86 264
20 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, Kastamonu-Cide arkasındaki Devlet yolunun Karayollarınca kış mücadelesine tâbi tutulan yollar arasına alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı.
17 86 275:277
21 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, ve Tokat'ın Artova, Sulusaray bucağını takiben Çekerek hududuna kadar olan yolun noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına dair sorusuna cevabı
17 86 265
22 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Zile Çekerek yolu noksanlarının ne zaman yapılacağına dair sorusuna cevabı
17 86 270:271
23 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle.
21 131 25
24 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Elmalı-Fethiye yolunun geçide açılması ve Elmalı Karagölün kurutulması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı.
21 139 420:423
25 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ovanın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı.
21 139 413:416
26 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : TBMM1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 56 165
27 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 31.12.1961 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
29 80 195:197
28 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İlyas Seçkin (Ankara) Bina Kiraları Hakkında Kanun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3. maddelerinin yeniden tedvini ile 4. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
29 77 109