E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın, Doğu-Anadolu'nun bâzı illerinin, kuraklık dolayısiyle mâruz kaldığı hayvan yemi ve buğday yokluğunu önlemek için ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı
1 17 207 210
2 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, zeytin ve zeytinyağı istihsal rekoltesinin bu yılki tahminî miktarına ve bu mahsullerin değerlendirilmesi ile müstahsilin korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 17 190:193
3 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Nazmi Özoğlu'nun, Ankara Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan altı binden fazla imalâthanenin başka yerlere nakli sebebine ve nakil için bankalardan kredi açılıp açılmadığına dair sorusuna cevabı
1 18 233
4 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, vatani hizmetlerini er olarak ifa edip terhis olunanlardan ihtiyacı bulunanlara, sermaye ve işletme kredisi olarak 1 000-1 500 lira arasında uzun vâdeli bir ikrazda bulunulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 18 238
5 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, kuraklık ve fiyat düşüklüğü sebebiyle TC Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borcunu ödemiyen müstahsıllara ne gibi bir kolaylığın düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 21 289 290
6 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, halka ucuz fiyatla ekmek temini için tatbik edilmekte olan usulden başka bir tedbirle fiyat indiriminin mümkün olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 25 369
7 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Karadeniz vilâyetlerine, bu meyanda Giresun, Ordu ve Trabzon halkına ucuz ekmeklik hububat verilmesi için ne düşünüldüğüne ve ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı
1 25 363:365
8 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 4 Ağustos 1958 tarihinden bu yana protesto edilen tüccar ve esnaftan borçlarını kanuni takibata uğramadan ödiyenlerin bir defaya mahsus olmak üzere protestolarının kaldırılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 28 469:470
9 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, Anayasa kabul olunmadan evvel, yapılan Ticaret Odaları ve borsaları seçimlerinin yenilenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 33 715
10 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun, Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 1960 tarihinden önce ve bugün kaç ekmeklik buğday tevzi ambarı bulunduğuna, tevzi olunan buğdayın fiyatiyle nakli işine ve mutemetlik mevzuunda ihtilâf olup olmadığına dair sorusuna cevabı
2 34 34:37
11 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Eteni Kılıçoğlu'nun, Giresun'un Keşap ilçesi Balıkçılık Kooperatifinin kuruluş tarihine, bugüne kadar Hükümetçe ne miktar yardım yapıldığına ve 1961 yılında TC Ziraat Bankasınca kredi açılıp açılmadığına, açılmışsa miktarına ve açılan kredinin Kooperatife verilmesi sebebine dair sorusuna cevabı
2 35 68
12 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Naci Öktem'in, Türkiye'deki kiremit fabrikalarının sayısına ve kiremit yerine kullanılan saclara dair sorusuna cevabı
2 36 113
13 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu'nun, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün, resmî ve hususi teşekkül ve şahıslardan alacağı olup olmadığına dair sorusuna cevabı
2 44 321:323
14 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'ın, yurdumuzun birçok yerlerinde ve bu arada Çanakkale'de sayıları pek çok artan ve zeytin dâhil her türlü mahsüle zarar veren yabani domuzlarla esaslı mücadele için ne gibi tedbirler alındığına ve ihraç maddesi olarak yabani domuzların etinden derisinden ve kılından istifade hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı Doğu-Karadeniz bölgesi ile Orta-Anadolu'ya gönderilecek tetkik heyetlerinin Meclisin temayülüne uyularak seçiminden sarfınazar edilmesine dair önergeler münasebetiyle
4 66 162:164
15 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Osman Orhan Bilen'in, Antep Fıstığı Tarım ve ticaretinin geliştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
4 70 277
16 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, TC Ziraat Bankası eliyle Gemlik'in Umurbey köyünden köylülere verilmek üzere yaptırılan evlere dair sözlü sorusuna cevabı
4 76 555:556
17 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun halen ihtiyacın üstünde olan kamyon ve taksi ithalâtının birkaç yıllığına durdurularak yedek parça ve lâstiklerinin bolca ithali hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
4 76 552:555