E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle.
36 56 64
39 107 417:432
39 108 509:519
2 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1965 malî yılı bütçeleri Kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19. 2. 1965 günlü ve 544 Sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı ve Cumhuriyet senatosunca yapılan değişiklikier hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Karma Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle.
38 85 22:23 30
3 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 Sayılı Kanunun 22. maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifleri ve Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
39 107 399:400 402
4 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarınıntevhit ve teadülüne dair olan 3656 Sayılı Kanuna bağlı (1) Sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında değişiklik yapılması iakkında Kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
40 111 174
5 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
41 118 299:308
6 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve 8 arkadaşının, 1111 Sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın, 5585 Sayılı Kanuna Geçici bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi, Tokat Milletvekili, Hacı Ali Dizman 'ın, askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında Kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, Maaş Kanununa ek 4379 Sayılı Kanunla bu Kanunu tadil eden 5585 ve 6724 Sayılı Kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkındaki Kanun teklifleri ve Plân Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 129 132