E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle.
24 27 255 272
25 31 18 22
25 32 97:98
25 36 187
2 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kıbrıs konusunda Hükümetin olumlu bir tutum içinde olduğuna dair cevabi demeci
24 30 413
3 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapulama Kanunu Tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 sayılı tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13. maddesi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve aynı kanunun 35. maddesine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı tapulama Kanununun 31, 32 ve 33. maddeleri ile 34. fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Reşit Özarda'nın, 5602 sayılı tapulama Kanununun 52. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin Cumhuriyet Senatosu'nca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon Metinleri münasebetiyle.
26 45 183:184 189:191
31 115 348:349
4 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Danıştay 1964 yılı bütçesi münasebetiyle.
27 57 273 283:284
5 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 58 315:320
6 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 58 342:343
7 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
27 58 382
8 Önergeler İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât ve görevleri hakkındaki 1/670 sayılı kanun Tasarısının bir geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/310)
28 74 732
9 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun lâiklikle ilgili demecine cevabı.
29 92 657
10 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'ın, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'ın dış memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan haberdar olunup olunmadığına dair cevabı.
34 30 368
11 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tamime dair sorusuna cevabı
34 40 799 805:807