E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1111 sayılı askerlik Kanununa iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve aynı kanunun 5. maddesine (5) geçici madde eklenmesine ve 1076 sayılı Kanunun 3. maddesinin değiştirilmesine ve 97 sayılı Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 111 341 346 348
2 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İmam-Hatip okulları hakkındaki demecini dünkü birleşimde tenkid etmiş olan Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'na cevabi demeci
20 126 441:442
3 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencilere ödenen döviz miktarının neye göre tesbit olunduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
21 139 419
4 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Meslekî ve teknik okullara rağbet dolayısıyla bu yılki ilkokul mezunlarının sınava lüzum kalmaksızın ortaokullara devam edebileceklerine dair
21 139 403
5 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
21 140 458 461 464
6 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın halk kitaplıklarında bazı Anti-Komünist eserlerin kaldırılmakta olduğu yolundaki haberlerin doğru olup olmadığına dair konuşmasına cevabı
21 140 441:443
7 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in,5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve üç arkadaşının 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi-ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu münasebetiyle
21 140 452
8 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı kanunun değişik 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı kanunun 7. maddesinin değiştirilmesi ve 6ncı ve 8. maddeleriyle 6836 sayılı kanunun kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
25 38 480
9 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret lisesinin il merkezinde açılması sebebine dair soru önergesi münasebetiyle
26 43 92 94
10 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı kanunun değişik 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı kanunun 7. maddesinin değiştirilmesi ve 6ncı ve 8. maddeleriyle 6836 sayılı kanunun kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
26 46 223:225 238
11 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Eğitim Ödeneği Kanunu tasarısı ve Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, eğitim ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
26 52 536:537 541 546
12 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 60 630:638 654:655
13 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Özel Öğretim Kurumları Kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim müesseseleri Kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin Sosyal Güvenlikleri hakkında kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin Sosyal Güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
30 103 471:474 488:490
31 108 16:17
31 109 51:54
31 113 236:238 248 252 258:261
31 114 287 294:295
31 118 465:466
32 123 10:11 25:27
32 128 231:234 236:238
14 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşit Özarda'nın, inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar ilçesi ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime başlanmaması sebebine dair soru önergesine cevabı,
31 114 309
15 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi Başbakan adına sözlü cevabı
33 4 159 160:162
16 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, üniversitelerimizin konuları ve üniversite sistemimiz hakkında bilgi edinilmek ve Meclisimizin bundan sonraki hareket ve kararlarına yön vermek üzere, Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
33 4 143:145
17 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili saadet Evren'in, Milli Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süresince, takibettiği eğitim politikası ile Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, 5 Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve prensiplerine uymayan durumlar hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
33 5 201:217
33 6 263:282
33 7 311:319
33 8 390:398
18 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hakkındaki gensoru görüşülmesi sonucunda verilen güvensizlik önergesi oylaması münasebetiyle
33 10 461:462
19 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Özel öğretim kurumları Kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri Kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında Kanun teklifi ile Adana Milletvekilli Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında Kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
33 10 476:477
34 21 18 24 35 37:38
20 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının Çukurova Üniversitesinin kuruluşu hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 183 arkadaşının Konya'da, 'Selçuk Üniversitesi' adı ile bir üniversite kurulması hakkında, Mardin Milletvekili M. Ali Arıkan ve 123 arkadaşınm Diyarbakır'da, 'Gökalp Üniversitesi' adı altında bir üniversite kurulmasına dair ve Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının Edirne'de bir üniversite kurulmasına dair Kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 36. maddesi gereğince gündeme alınmasına dair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 21 arkadaşının önergesi münasebetiyle
34 21 8:10
21 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerikan Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Anlaşmaya ait teati olunan mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
34 39 663
22 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında Kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 17 arkadaşının Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcılarına Ödenek verilmesi hakkında Kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
34 40 782:785 791
23 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, üniversitelerimizin arkoloji kısmından şimdiye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair sorusuna cevabı
34 40 797
24 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tekniker okullarının yüksek okul haline getirilmesi için gerekli çalışmaların neden yapılmadığına dair Erzurum Milletvekili Gıyaseddin Karaca'nın bir öncelikli birleşimde yaptığı konuşmaya cevabı.
35 47 274:275
25 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 5247 Sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek Kanun tasarısının gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle ve gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
36 61 263