E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar (ANKARA BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ) : 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 3, 6, 43 ve 61 nci fıkralarının değiştirilmesine ve mezkûr kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
3 45 12:14
2 Söz Alanlar (DAHİLİYE VEKALETİ TEMSİLCİSİ) : 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 3, 6, 43 ve 61 nci fıkralarının değiştirilmesine ve mezkûr Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
3 45 11:13 18:19
3 Söz Alanlar (DAHİLİYE VEKALETİ TEMSİLCİSİ) : Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini muaddel 1608 sayılı Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3. maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
3 45 20:21
4 Söz Alanlar ABİDİN SEZER (MÜŞAVİR) : Sezai O'Kan'ın 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi kaldırılması ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 26 20
5 Söz Alanlar ADNAN ---- (DENİZ BİNBAŞI) : Selâhattin Özgür'ün, 4335 sayılı subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkındaki Kanunun 1. maddesinin (B) (bendinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
5 71 80:81
6 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
4 62 24:26
7 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrasında tadad edilen memuriyetlere «bankalar yeminli murakıp muavinleri»nin ilâvesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
4 62 28:29
8 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun raporuna dair İktisat Komisyonu Başkanlığının kararı münasebetiyle
4 60 3:4 7:8
9 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
4 53 11
10 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 54 10 12:13 16 19:20
11 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Emekli sandıkları ile maluliyet ve ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 66 5 8 10 12
12 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Fikret Kuytak'ın, Yassıada'da vazifeli bulunan askerî ve sivil personele verilecek munzam ücretler hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 56 6 8
13 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Haydar Tunçkanat'ın, 1837 sayılı Kanuna bir madde ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
4 62 21
14 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Mehmet Şükran Özkaya'nın, Kurucu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 53 15:16
4 54 22 25:26
15 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Muzaffer Yurdakuler'in, Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında kanun teklifi ile Haydar Tunçkanat'ın, 6771 sayılı Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzumu, kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki Kanunun 1. ve 3. maddelerine fıkralar eklenmesi ve 2. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
4 64 15
16 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Muzaffer Yurdakuler ve iki arkadaşının, Subay ve askerî memur ve astsubayların ikametleri için lüzumlu lojman inşasını süratlendirmek maksadıyla Millî Savunma Bakanına 600 milyon liraya kadar sâri taahhüt yetkisinin verilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 64 4:5 6 9
17 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Osman Köksal, Sami Küçük, Sezai O'Kan, Kadri Kaplan, Suphi Gürsoytrak, Mehmet Özgüneş ve Kâmil Karavelioğlu'nun, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi seçimi kanun teklifi münasebetiyle
4 52 24:25
18 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sami Küçük ve Mehmet Şükran Özkaya'ın, Sabık millet vekillerinin içinde bulundukları içtima yılını takibeden yıllarda tahakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına karşılık olarak bankalardan aldıkları borçları hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 62 5:12
19 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon Esenlendirme) tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 62 31
20 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sezai O'Kan'ın köy içme suları hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15. maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
4 62 22:24
21 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle
4 64 20 24:27 29 32 34 43
4 65 8 9
22 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 3, 6, 43 ve 61. fikralarının değiştirilmesine ve mezkûr kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
3 45 10 12 17
23 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1960 malî yılı Muvazene-î Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
3 37 4:7
24 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 2349 sayılı Fahrî konsolosların aidatı hakkındaki Kanunun 1 ve 2. maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 28:29
25 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 27 Mayıs İnkılâbı dolayısıyla 100 milyon liralık madenî hatıra para bastırılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
3 41 3:6
26 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6250 sayılı Kanunla değişik 16. maddesinin ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
3 43 15:18
27 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük giriş tarife cetvellerinin bazı pozisyonlarında değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 27
28 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 ve 80. maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 32:34
29 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 34:35
30 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
3 47 5 8
31 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 7129 sayılı Bankalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun münasebetiyle
6 84 14:16
32 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ahmet Yıldız'ın, 1960 malî yılı Muvazene-î Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
3 41 7:8
33 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Alpaslan Türkeş`in, savunma sekreterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
2 26 21:22
34 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ankara Kavaklıdere Paris Caddesi No. 44'de oturan İsmet Özcan'a maluliyet maaşı bağlanması hakkında karar örneği münasebetiyle
5 68 8
35 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
3 37 2:3
36 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Hukuk ve Veteriner fakülteleri kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 39:40
37 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Arazi Ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkında Kanun tasarısı münasebetiyle
5 69 73 77:78 80:81
38 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ekici tütünleri satış piyasalarının desteklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 25
39 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesi hakkında kanun münasebetiyle
6 95 2:4
40 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Gelir Vergisi kanunu, tasarısı münasebetiyle
5 67 6:7 14 24 31 34:35 43 56:58 61 66
5 68 6:7
41 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Gündem hakkında
3 41 8
42 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İdare Âmirleri Mucip Ataklı ve iki arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
5 68 31
43 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İhrac edilecek şekerli maddelere katılan şekerin ihracatçılara maliyet bedeli üzerinden verilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
3 40 21:22 24:25
44 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İhracatı Geliştirme Merkezinin kurulmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 26 3:10
45 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İktisadi Devlet teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve bu müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve finansman müesseselerine olan borçlarının tahkim, tasfiye veya tecili hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
3 47 13 16 18 21:23 27:28 31:32 34:36
46 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Kâmil Karavelioğlu'nun, Kaçakçılığın men'i ve takibine dair olan kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
3 44 14 16:17
3 46 5:6 9
47 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören Türk çiftçisine yapılacak tohumluk buğday ve tohumluk arpa yardımı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 30
48 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Köylü ve çiftçilerin TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi geçmiş borçların taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 32 19 22 24
49 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Mehmet Özgüneş'in, İlköğretim ve eğitim hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
5 69 51 56
50 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Muzaffer Yurdakuler ve Kadri Kaplan'ın, Emir eri tazminat kanunu teklifi münasebetiyle
5 67 4
51 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Muzaffer Yurdakuler'in, Askerî Ortaokul ve lise öğrencilerinin harçlıkları hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
3 36 3:10
52 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sami Küçük'ün, 113 sayılı Af Kanununa ek kanun teklifi münasebetiyle
3 38 20 29
53 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sezai O'Kan'ın 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi kaldırılması ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 26 15:17 19
54 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini muaddel 1608 sayılı Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3. maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
3 45 19:20
55 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Usul hakkında
3 41 9
56 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Usul hakkında
5 67 4
5 70 55
57 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Vehbi Ersü ve Emanullah Çelebi'ın, Türk standartları kuruluşu hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
3 38 18
58 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Vehbi Ersü ve Emanullah Çelebi'nin, 657 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç madde ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
5 68 36 38
59 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Vehbi Ersü'nün, 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi münasebetiyle
3 43 5:6 12
60 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Vergi usul kanunu tasarısı münasebetiyle
5 70 54:55 58 60 62:63
61 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İktisadi Devlet teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve bu müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve finansman müesseselerine olan boralarının tahkim tasfiye veya tecili hakkında kanun tasarısı- münasebetiyle
3 47 23
62 Söz Alanlar ADNAN BAŞER (TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini muadil 1608 sayılı Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3. maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
3 45 20
63 Söz Alanlar AHMET KARAKAYA (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Gider vergileri kanun tasarısı münasebetiyle
5 70 9:13
64 Söz Alanlar AHMET KERSE (HAKİM BİNBAŞI) : Selâhattin Özgür'ün, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç hizmet kanun teklifi münasebetiyle
4 58 2:14 16:25
65 Söz Alanlar AHMET KERSE (HAKİM BİNBAŞI) : Selâhattin Özgür'ün, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet kanun teklifi münasebetiyle
5 70 18:21 23:26 28 30:32 34 36 38:43
66 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE MÜFETTİŞİ) : Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
5 69 73:74 76:79 90 92
67 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE MÜFETTİŞİ) : Gelir Vergisi kanunu tasarısı münasebetiyle
5 67 14 21 53 66
68 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE MÜFETTİŞİ) : Mehmet Özgüneş'in, İlköğretim ve eğitim hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
5 69 64:65
69 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE MÜFETTİŞİ) : Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 54 13:15 19
70 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE MÜFETTİŞİ) : Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon hesaplarının, tasfiyesine ve bazı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
4 63 7:8 10
71 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE MÜFETTİŞİ) : Muzaffer Yurdakuler'in, Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında kanun teklifi ile Haydar Tunçkanat'ın, 6771 sayılı Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki Kanunun 1. ve 3. maddelerine fıkralar eklenmesi ve 2. maddesinin değiştirilmesine dair kanun hakkında (2/88, 2/115)
4 64 13:16
72 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE MÜFETTİŞİ) : Taşıt Kanunu tasarısı münasebetiyle
4 65 4
73 Söz Alanlar AHMET TUFANGİL (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 27 Mayıs İnkılâbı dolayısıyla 100 milyon liralık madenî hâtıra para basılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
3 41 4:5
74 Söz Alanlar ALİCAN AKKERMAN (TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 tarihinde imzalanan Ticaret Tediye anlaşnıalarıyla eklerinin tasdikine, dair kanırPtasarısı münasebetiyle
3 45 5:8
75 Söz Alanlar ARİF ARIKAN (VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANI) : Emekli Sandıkları ile maluliyet ve ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 66 5:7 9:11
76 Söz Alanlar ARİF ARIKAN (VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANI) : Gelir Vergisi kanunu tasarısı münasebetiyle
5 67 5:6 8 10:13 17:28 30:31 33:39 42 44:50 52:56 58 60:61 63:64
5 68 5 7
77 Söz Alanlar ARİF ARIKAN (VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANI) : Vergi Usul kanunu, tasarısı münasebetiyle
5 70 54:58 61 63:66
78 Söz Alanlar ATA BAŞARA (İKTİSAT MÜDÜRÜ) : 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 3, 6, 43 ve 61. fıkralarının değiştirilmesine ve mezkûr kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
3 45 16:18
79 Söz Alanlar ATA BAŞARA (İKTİSAT MÜDÜRÜ) : Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini muaddel 1608 sayılı Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3. maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
3 45 20
80 Söz Alanlar ATA BAŞARA (İKTİSAT MÜDÜRÜ) : Vehbi Ersü'nün 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi münasebetiyle
3 43 7:8
81 Söz Alanlar ATİLLA KARAOSMANOĞLU (İKTİSAT PALANLAMA DAİRE BAŞKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 9 12:21
82 Söz Alanlar AVNİ KURTBİLEK (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sami Küçük'ün Af Kanununa ek kanun teklifi münasebetiyle
3 35 11:13 15 17 22:27
83 Söz Alanlar AVNİ KURTBİLEK (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Af kanunu tasarısı münasebetiyle
2 28 9 10 16 24 30:32 34
84 Söz Alanlar AZİZ İSKENDER (ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEKRETER YARDIMCISI) : 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun kurulması hakkındaki Kanunun 2. maddesinin (K) fıkrasının değiştirilmesine ve 72156 sayılı Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkındaki Kanuna bir madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
5 71 85:86
85 Söz Alanlar BEHİÇ ONUL (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
4 53 6:9 12:14
86 Söz Alanlar BEHİÇ ONUL (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon-Esenlendirme) tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 62 30:32
87 Söz Alanlar BEHİÇ ONUL (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI) : Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 71 21 29
88 Söz Alanlar BEHİÇ ONUL (ÜNİVERSİTE TEMSİLCİSİ) : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 30 3:4
89 Söz Alanlar CAHİT DEMİRBAŞ (SAĞLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
5 71 22 29
90 Söz Alanlar CAHİT DEMİRBAŞ (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
3 40 5:8
91 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (MÜTEHASSIS) : Af kanunu tasarısı münasebetiyle
2 28 7:8 10:12 18 21:23 30:32 35
92 Söz Alanlar CAHİT DEMİRBAŞ (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
4 53 9
93 Söz Alanlar CAHİT DEMİRBAŞ (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon-Esenlendirme) tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 62 29 31
94 Söz Alanlar ERHAN IŞIL (MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ) : 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 ve 80. maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 33
95 Söz Alanlar ERHAN IŞIL (MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ) : 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa bir madde efelenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 68 35
96 Söz Alanlar ERHAN IŞIL (MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ) : Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
5 69 73 75
97 Söz Alanlar ERHAN IŞIL (MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ) : Gelir Vergisi kanunu tasarısı münasebetiyle
5 67 36 43
5 68 6
98 Söz Alanlar ERHAN IŞIL (MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ) : Gider vergileri kanun tasarısı münasebetiyle
5 70 9:13
99 Söz Alanlar ERHAN IŞIL (MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ) : Mucip Ataklı ve Emanullah Çelebi'nin, Eminoğlu Kâzım Yurtalan'a, vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
5 70 3
100 Söz Alanlar ERHAN IŞIL (MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon-Esenledirme) tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 70 5:6 8
1 2 3