E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MAHMUT CELAL BEY (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'in Avrupa seyahatine giderken İstanbul hükümeti ve Halife ile yaptığı temasla alâkalı suâl ve istizahlara cevabı.
3 3 14:19 29:33
2 Söz Alanlar MAHMUT CELAL BEY (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ukrayna Muahedenamesinin teatisi için gönderilecek heyeti murahhasa hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi münasebetiyle.
3 9 75:76
3 Söz Alanlar MAHMUT CELAL BEY (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey ve Rüfekasının, ahvali hariciye ile alakalı müteaddit mevad hakkında Hariciye Vekâleti Vekilinin izahat vermesine dair takriri münasebetiyle.
3 14 143
4 Söz Alanlar MAHMUT CELAL BEY (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Düveli mütelifeden mevrut mütareke teklifi münasebetiyle.
3 14 118:122 137
5 Takrirler MAHMUT CELAL BEY (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Düveli mutelifeden mevrut şeraiti sulhiyeye dair teklif.
3 17 164:170
6 Söz Alanlar MAHMUT CELAL BEY (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Düveli muhtelifeden mevrut şeraiti sulhiyeye dair teklif münasebetiyle.
3 17 164:168