E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâletine iki milyon lira avans itasına dair kanun layihası münasebetiyle.
2 151 668
2 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük resminden istisnası hakkında İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle.
2 155 696:698
3 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâleti ihtiyaçlarına sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup edilmek üzere beş milyon liralık avans verilmesi hakkındaki teklif ve meblağın temini çareleri üzerinde münakaşa.
2 162 826:827 838
4 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Millî Orduya alınacak zabitan, askerî terfi kanunu ve makam maaşatı hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadili ve Heyet-i Vekilenin vazife ve salâhiyeti hakkında kanunların müzakerelerinin tehiri münasebetiyle.
3 3 23:24 26:27
5 Takrirler KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mersin Mebusu Salahattin Bey ve Rüfekasının, beni bahri, havai sunufu muhtelife askeriye mensubun, memurin ve zabitanına elbie ve teçhizat bedeli itasına dair teklifi.
3 7 53
6 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Berrî bahrî, havaî sunufu muhtelife-i askeriye mensubin, memurin ve zabitana elbise ve teçhizat bedeli itasına dair teklif münasebetiyle.
3 7 58
7 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Başkumandanlık müddetinin 5 Mayıs 1338 tarihinden itibaren 3 mah daha temdidine 1air Kanun münasebetiyle.
3 39 324
8 Çeşitli Mevad KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ali İhsan Paşa'nın Merkez Ordu Kumandanlığından çekilmesi.
3 60 484:486
9 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ali İhsan Paşa'nın Merkez Ordu Kumandanlığından çekilmesi münasebetiyle.
3 60 484
10 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle.
3 75 504:508
3 76 519:523 525 534
11 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâdeti Bütçesi Kanunu lâyihası münasebetiyle.
3 79 581:585
12 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Yeni bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline dair İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi münasebetiyle.
3 80 617:619
13 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun üçüncü maddesi mucibince bilumum memurin ve mensubini askeriye maaşatından katedilmekte bulunan % 20'lerin bundan sonra kesilmemesine dair kanun layihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
3 100 760:762 766
14 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Memaliki müstahlasadaki emvali metruke hakkında Maliye Vekilinden istizah takriri münasebetiyle.
3 147 1142
15 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Elcezire mıntakasında bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline dair İcra Vekilleri Heyeti teklifi münasebetiyle.
3 177 1206
16 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Lozan Konferansının müzakere safahatı ve vasıl olunan son şekil hakkındaki konuşması.
3 182 1249:1250