E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ali Şükrü Bey'in Pontus meselesi hakkında Dahiliye Vekilinden suali münasebetiyle.
3 51 392
2 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Suriye ile yapılacak Gümrük itılâfnamesi hakkında Heyet-i Vekile Kararı münasebetiyle.
3 55 414 421 429
3 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Vaziyet-i maliye hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
3 75 493
4 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Adana Kuyudu Hakanisi hakkında Maliye Vekilinin izahatı ve mevzu üzerinde müzakerat münasebetiyle.
3 79 596 599 602
5 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Jandarma Umum Kumandanlığı Bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
3 87 654 657
3 88 678
6 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun üçüncü maddesi mucibince bilumum memurin ve mensubini askeriye maaşatından katedilmekte bulunan % 201erin bundan sonra keşiklemesine dair Kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
3 100 756 765
7 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 8 Kânunusani 1336 tarihli kararnamenin ref'i hakkında layiha-i kanuniye münasebetiyle.
3 102 768 774 773.778 780
8 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Düyunu Umumiye muhassas varidat matrahlarına harp masrafları karşılığı olarak yapılan zammiyatın Düyunu Umumiye hesaplarından tefriki ile Muvazenei Umumiyeye intikaline dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
3 105 802
9 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Memaliki mustahlasadaki emvali metruke hakkında Maliye Vekilinden istizah takriri münasebetiyle.
3 146 1126
3 147 1130 1133 1135 1139 1143
10 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Lozan Konferansının müzakere safahatı ve vasıl olunan son şekil hakkındaki konuşması.
3 182 1250
11 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Lozan Konferansındaki tekalifi sulhiye üzerinde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Vekili İsmet Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa müşavirlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey'in izahatı münasebetiyle.
4 4 85
12 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Lozan Konferansındaki tekalifi sulhiye üzerinde müzakerat ve icra Vekilleri Heyetine itimat takririnin kabulü münasebetiyle.
4 6 189
13 Takrirler HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, İstanbul’un İdarei Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şubat 1338 tarihinden İtibaren tatbikine başlanan, adli, idari, mali vesair kavanine mütedair İzahatı ve sulh muahedesinin akdine kadar Men'i Müskirat Kanununun bir müddet daha ademi tatbikine dair teklifi hakkında.
4 10 196:213
14 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, İstanbul’un İdarei Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şubat 1338 tarihinden İtibaren tatbikine başlanan, adli, idari, mali vesair kavanine mütedair İzahatı ve sulh muahedesinin akdine kadar Men'i Müskirat Kanununun bir müddet daha ademi tatbikine dair teklifi hakkında.
4 10 196 200 206
15 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Mezunen intihap devresinde bulunan mebusanın tekrar mebus seçilmesi halinde azimet ve4 avdet harcırahı verilip verilmeyeceği hakkında Sivas Mebusu Rasim Bey'in Divana tevcih ettiği suâl münasebetiyle.
4 21 224