E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Azây-i kiram tahsisatı ve harcırahı hakkında.
1 80 145
2 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Vaziyet-i Maliye Hakkında.
2 60 146
3 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Dahiliye Vekâleti bütçesinin harcırah faslına tahsisatı munzamma itası hakkında.
2 65 221
4 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ordunun ilbas ve İaşesi hakkında Lâzistan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının Maliye ve Müdafaa-i Milliye vekillerinden İstizah takriri münasebetiyle.
2 101 399
5 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Erkân-ı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzerine açılan müzakerat, ordunun ilbas ve iaşesi, malî, askerî ve siyasi vaziyet hakkında.
2 128 504 505
6 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâletinden 3 istizah takriri ve 17 suâl takriri münasebetiyle.
2 134 543
7 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâletine iki milyon lira avans itasına dair kanun layihası münasebetiyle.
2 151 668
8 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük resminden istisnası hakkında İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle.
2 154 688
2 155 690 697 698
2 159 751 752 757 763 764 768 772
2 160 872
9 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Zahire gümrük resminin tenzili hakkında.
2 154 680
10 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanun Layihası münasebetiyle.
2 157 714 715 717
2 159 781
2 160 794 797
11 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Bey'in Şubat 1338” maaşatının vaktinde edasını temin için 20 ve Müdafaaî Milliye ihtiyacatına sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle.
2 160 811 812 823
12 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâleti İhtiyaçlarına sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup edilmek üzere beş milyon liralık avans verilmesi hakkındaki teklif ve meblağın temini çareleri üzerinde münakaşa,
2 162 827
13 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1338 senesine ait bazı tekâlifin bir taksitte tahsiline dair kanun münasebetiyle.
2 163 842
14 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâletine verilecek on milyon liralık avans hakkında.
2 163 850
15 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ukrayna Muahedenamesinin teatisi için gönderilecek heyeti murahhasa hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi münasebetiyle.
3 9 75
16 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey ve Rüfekasının, ahvali hariciye ile alakalı müteaddit mevad hakkında Hariciye Vekâleti Vekilinin izahat vermesine dair takriri münasebetiyle.
3 14 144
17 Beyanat Ve Nutuklar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekili Hasan Bey'in vaziyeti maliye hakkında beyanatı.
3 24 198:214
18 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Vaziyet-i Maliye Hakkında.
3 24 198 204 208 210
3 25 216 229
3 26 264 266