E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Vaziyet-i Askeriyye, siyâsiyye ve hariciye hakkında istizah takriri münasebetiyle.
1 21 44:46
2 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Azây-i Kiram tahsisat ve harcırahına dair mazbata münasebetiyle.
1 45 122:124
3 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ordunun ilbası hakkında istizah takriri münasebetiyle.
1 87 191:194
4 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Cephelerdeki askeri vaziyet, bazı milis kuvvetlerin tafsiyesi hakkındaki istizah takriri üzerinde.
1 111 252:255
5 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bursa Mebusu ve Diyarbekir istiklâl Mahkemesi azası Şeyh Servet Efendi'nin Komünizm propagandası yaptığına dair şifre telgraflar üzerinde.
1 136 326
6 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Canik Mebusu Nafiz Beyin, gayri müslimlerin vaziyeti askeriyelerine dair takriri hakkında.
1 136 320:322
7 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Londra Konferansına gidecek Sulh Murahhas Heyeti hakkında Heyet-i Vekile tezkeresi üzerinde.
1 144 366:367
1 145 382:383 385 388 395:396
8 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Sevr Muahedenamesi hakkında İstanbul'da Tevfik Paşa'ya çekilen telgraf mevzuu üzerinde.
1 147 410
9 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Londra Konferansına İştirak etmek üzere intihap olunan heyete verilen talimat hakkında.
1 149 418:420
10 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Gaziantep'in sukutu hakkında Abdurrahman Lâmi Efendi'nin takriri üzerinde.
1 150 425:428 431:433
11 Beyanat Ve Nutuklar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Gürcistan ve Ermenistan arasında zuhur eden harp ve Kafkasya ahvali hakkındaki takriri.
1 154 446:448
12 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesindeki neşriyat hakkında.
2 22 40:41
13 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1337 Bütçesi-Heyet-i Vekile Reisi ve Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazretlerinin 1337 senesi bütçesi üzenindeki izahatı ve bütçe üzerinde müzakerat hakkında takriri.
2 30 66
14 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İstiklâl Mahkemeleri azâlarına verilecek tahsisat, harcırah ve yevmiyeler hakkında.
2 60 154
15 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Meclisin Kayseri'ye nakli hakkında.
2 65 221:223