E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Azây-i Kiram tahsisat ve harcırahına dair mazbata münasebetiyle.
1 39 108:110
2 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Müdafaa-i Milliye Vekâleti Bütçesi üzerinde.
1 107 240:242
3 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Bursa Mebusu ve Diyarbekir istiklâl Mahkemesi azası Şeyh Servet Efendi'nin Komünizm propagandası yaptığına dair şifre telgraflar üzerinde.
1 136 342
4 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Canik Mebusu Nafiz Beyin, gayri müslimlerin vaziyeti askeriyelerine dair takriri hakkında.
1 136 324
5 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Londra Konferansına gidecek Sulh Murahhas Heyeti hakkında Heyet-i Vekile tezkeresi üzerinde konuşması.
1 145 386 400:403 405
6 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : 1337 senesi bütçesi hakkında izahatı ve bütçe üzerinde görüşmeler.
2 29 49:51 64
7 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : 1337 Bütçesi-Heyet-i Vekile Reisi ve Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazretlerinin 1337 senesi bütçesi üzenindeki izahatı ve bütçe üzerinde müzakerat hakkında takriri.
2 30 66 69
8 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : 1337 senesi bütçesi ve vaziyet-i maliye hakkında.
2 33 81:82
9 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İstiklâl Mahkemeleri azâlarına verilecek tahsisat, harcırah ve yevmiyeler hakkında.
2 60 154
10 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Vaziyet-i Askeriyye ve Maliye hakkında.
2 61 157:158
11 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Başkumandanlık ihdası ile bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle.
2 62 174 183
12 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Hariciye Vekilinin Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan ile aktedilecek konferans hakkındaki beyanatı ve memleket dahilindeki vesaiti nakliye, buğday, un ve ekmek noksanlıkları ve bunların temini hakkındaki konuşması.
2 75 233:235