E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, ihracatımızı engelliyen ve dış memleketlerce yapılan ithalin tevsikına mütedair kararın kaldırılması hakkındaki sorusuna cevabı
1 8 173:175
2 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'ın, Erzurum halkının ihtiyacı için ofisten ödünç buğday verilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 9 189:190
1 10 200:201
3 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Mlilet Vekili Feyzi Boztepe'nin, Ordu halkının ihtiyacı için Tarım Kooperatifi emrinde bulunan mısırın uzun kredi île muhtaç vatandaşlara dağıtılmasına dair olan sorusuna cevabı
1 10 200:201
4 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'an, hayvancılığın ilerlemesi ve ayakkabıcı esnafın korunması için kauçuk ayakkabı ve ayakkabı imaline yarar kauçukların memlekete ithalini önleyici tedbirler hakkındaki sorusuna cevabı
1 11 213
5 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, kaplıca ile kuru fasulya ihracının serbest bırakılması için ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 13 272
6 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Marshall Plânı gereğince Danimarka'dan getirilmesi sağlanan Çimento Fabrikası malzemesi hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 14 293
7 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in, fındık rekoltesinin düşüklüğü hasebiyle Giresun köylüsünün iktisadi durumunu gelecek mahsul yılına kadar ferahlatacak ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 19 484:485
8 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleketlere sattığı hububat hakkındaki tahkikata ve hububat almak üzere Pakistan'a gönderilen heyete dair olan sorusuna cevabı
1 19 480
9 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Bilecik Milletvekili Talât Oran'ın, İpekçilik sanayiimizi yaşatmak için Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 21 567
10 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, memleketimizde yapılması mümkün olan malzeme ve yedek parçaların dışardan getirilmemesi hakkındaki sorusuna cevabı
1 21 570:571
11 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nın, Sümerbank tarafından yabancı memleketlere sipariş edilen malzeme hakkında sorusuna cevabı
2 5 73
12 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'nun Amerikan uzmanlarının «Türkiye'nin iktisadi bakımdan umu mi bir tetkiki» adlı raporu ile Pakistan'da toplanan İslâm Ekonomik Kon feransına katılan heyete dair olan sorusuna cevabı
2 11 200:201
13 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleketlere sattığı hububata dair olan tahkikat dosyaları hakkında şimdi ve kadar ne muamele yapıldığına mütedair sorusuna cevabı
2 11 203
14 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün Sümerbank fabrikalarında imal olunan pamuklu mensucat ve iplik ile bazı cins sacların satış şekli ve fiyatları hakkındaki sorusuna cevabı
3 16 103:104
15 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Zirai kalkınma, ziraat motorlu vasıtalarında kullanılan Akaryakıt fiyatları, yol işleri, memleket iktisadi durumu ve Ordu'da yetişen patates mahsulü hakkındaki sorusuna c veabı
3 16 96
16 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Macaristan'dan satınalınan buğday, Diyarbakır'dan mubayaa olunan yağ ve İstanbul balıkçılarına ağ ipliği için açılan kredi hakkındaki sorusuna cevabı
3 19 246:247 251
17 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Tokad Milletvekili Mustafa Özdemir'in, pamuklu mensucat fiyatlarındaki artış sebeplerine, Sümerbankın ithal ettiği mallarla kendi mamullerini ne suretle satışa arz ettiğine ve pa muklu mensucat ithaline konulan tahditlere dair sorusuna cevabı
3 19 252
18 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, su mahsullerimizin bu günkü durumu ile bu husustaki mevzuatın kâfi gelip gelmediği, balıkçıların teşkilâtlanması balıkçılığımızın inkişafı için ne gibi tabirler alındığı ve Trabzon'da yaptırılması düşünülen soğutma ve dondurma tesâsi ile balık konserve sanayiinin kurulması hakkındaki sorusuna cevabı
4 28 125:126 130
19 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Yozgad Milletvekili Avni Doğan'ın, Eski Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a ve İkinci Dünya Harbi sırasında da Kahire'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldığına dair olan iddiaların mahiyetinin açıklanması hakkındaki sorusuna cevabı
4 33 316
20 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkurt'un, Amerika Birleşik Devletleri harb ekonomisi hazırlıklarının memleketimiz ekonomik hayatı üzerinde yapacağı tesirlere, karaborsacılığa ve harb halinde temini mümkün olmıyan ithal malları ile buğday istihsalimize, Akaryakıt ve münakale vasıtaları ye dek aksamına dair olan sorusuna cevabı
4 34 331:333
21 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin ihraç edilemiyen 2000 ton kabuklu ceviz hakkında bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
4 34 339:340
22 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice çıkarılan zahireye ait tahkikat dosyaları hakkında yapılan muamele neticesine dair sorusuna cevabı
5 42 108
23 Söz Alanlar ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İZMİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 52 915:921 923:924