E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Çanakkale Mebusu Süreyya Endik'in, Bulgaristan'dan yurdumuza gelen göçmen adedi ile kaçının müstah sil hale getirildiğine, göçmen evleri inşaatına, Ramiz'de yapılmakta olan göçmen evlerinin adedine ve çürük olduğu hakkındaki neşriyata dair sözlü sorusuna cevabı
17 4 137:139
2 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Seyhan Mebusu Cezmi Türk'ün, köy kalkınması mevzuunda Hükümetin bir yatırım plânı mevcut olup olmadığına; hayvancılık, ormancılık ve el Sanatları için 1951-1952 yıllarında Devletin tahsis yapıp yapmadığına ve 1953 yılında köy kalkınması için hususi yatırımlar yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
17 4 131:133 135:136
3 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Seyhan Mebusu Cezmi Türk'ün, 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar resmî ilânlar hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve bu iş için ödenen para miktarına, kararnamelerin kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin doğru olup olmadığına ve resmî ilân kararnameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine ne gibi fayda ve zararları olacağına dair sözlü sorusuna cevabı
17 4 121
18 17 238:244
4 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, Zonguldak maden imalât sahası dâhilinde yapılan binaların tapuya tescil muamelelerine ve bundan mütevellit karışıklığın izalesi hususunda ne düşünüldüğüne dair olan sözlü sorusuna cevabı
17 4 129:130
5 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın, hayvan beslemekle yaşama zorunda bulunan köylüye, hayvanlarını, maişetlerine kâfi bir irat sağlıyacak derecede artırabilmeleri için Marshall Yardımından uzun vadeli kredi temininin mümkün olup olmadığına dair olan sözlü sorusuna cevabı
17 5 183
6 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu ve Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin topraksız yahut az toprağa sahip çiftçilerine toprak verilmesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
17 9 307:308 312 315:316
7 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Sirer'in, 8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının yapmak istedikleri açık hava toplantısında vukubulan hâdise dolayısiyle Valinin durumuna ve Devlet Vekili Muammer Alakant'ın, bazı nutuklarında bu hâdiseye temas ederek söylediği bildirilen sözlerin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
17 10 367:369 372:376 378:379
8 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Mebusu Salih Esad Alperen'in, İstanbul'da muvakkaten Bahriye Müzesi olarak işgal elilen Bezmiâlem Valide Slutan Camiinin tahliye edilerek maksadı tesisinde kullanılması hakkında sözlü sorusuna cevabı
18 17 246
9 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, bugüne kadar hangi gazetelere ne miktar resmî ilân tevziatı yapıldığına, muhalefet organı olan gazetelere verilen resmî ilânlarda takibedîlen usule ve Kudret Gazetesine resmî ilân verilmemesi sebebine dair sözlü sorusuna cevabı
18 17 249 251:254
10 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, Yunan Kral ve Kraliçesi şerefine verilen resmi kabule Millet Partisinin davet edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî davet ve merasimlerde siyasi parti Genel Başkan ve Meclis Grubu Başkan ve temsilcilerinin hazır bulunmaları için daveti ve gönderilmemesi sebebine dair sorusuna cevabı
18 17 247
11 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Mardin Mebusu Kemal Türkoğlu'nun, Ayın Tarihi Dergisinin ne maksatla yayınlandığına, yıllık masrafının Devlete kaça mal olduğuna ve mezkûr dergide yayınlanan yazılara dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 359:360 363:364
12 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars'ta mevcut arazi ihtilâflarının süratle halli ve mülkiyet haklarının nizam altına alınması hususunda ne gibi tetkikler yapıldığına ve alınan neticelere dair, sözlü sorusuna cevabı
18 22 446 448
13 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları hakkınca tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
19 23 15:17
14 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Yozgad Mebusu Avni Doğan'ın Sorgun İlçesinin bazı köyleriyle Boğazlıyan, Yerköy ve merkez ilçelerinin birçok köylerinde Hazine namına tesbit, tescil ve göçmenlere tahsis olunan yerli halka ait topraklar hakkında bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair Başvekâletten olan sorusuna cevabı
19 29 271:273
15 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Yozgad Mebusu Hasan Üçöz'ün, Yozgad'm Boğazlıyan İlçesi merkez ve köyleriyle Çayıralan İlçesinin Çat ve Burunkışla köylerine bugüne kadar Bulgaristan göçmenlerinden kaç hane iskân edildiğine ve bu maksatla yapılan evler için sarf olunan kereste miktarına, inşaatın tamamlanıp tamamlan madığına ve mütaahhide verilen avans miktarına, göçmenlere arazi ve koşum hayvanı verilip verilmediğine ve İskân Toprak Tevzi komisyonlarının taraflı çalışmalarının önüne ne zaman geçileceğine dair sorusuna cevabı
19 29 287 289:290
16 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, İstanbul'da münteşir büyük gazetelere dair Adana Demokrat Parti Kongresinde bazı iddialarda bulunan izmir Mebusu Cihad Baban'ın sözleri karşısında Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusuna cevabı
19 29 254
17 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Millî Korunma Kanununun Kiraya Taallûk Eden Maddelerinin Tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 36 38:40
18 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bulunamıyacaklarına dair kanun teklifi münasebetiyle
20 42 263:265
19 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Temyiz Teşkilâtının Tevsiine dair 1221 sayılı Kanunun Sekizinci Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
20 43 278
20 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle
20 43 281 292 295:296
21 58 50
21 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Reisliği 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 48 551:556
22 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 48 563:564
23 Söz Alanlar YUNUS MUAMMER ALAKANT (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 48 597:604 606