E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, sınıfta kalan talebeler, okulların sağlık durumu, öğretim elemanları, köy ve şehirlerde okulların kâfi olup olmadığı ve maarif sistemimiz hakkındaki sorusuna cevabı
2 5 55:61 67:68
2 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın, Avrupa ve Amerika'da okumakta olan talebelerimizin durumuna dair olan sorusuna cevabı
2 5 77:78
3 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu'nun, ortaöğretimde uygulanan müfredat programı ve öğretmenlerin aylıklarından kesilen yapı ve yardım paraları ve ortaokulların durumu ve öğretmenlerin nakilleri hakkında Hükümet görüşünün açıklanmasına dair olan sorusuna cevabı
2 5 69:71
4 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın ilk tahsil mecburiyeti yaşının 12 olarak kabul edilmesi hakkındaki sorusuna cevabı
2 6 121
5 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın, Türk dili namı altında dilimize karıştırılan kelimeler hakkındaki sorusuna cevabı
2 6 106
6 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın, ilkokul öğretmenlerinin terfilerine ,yapı sandığına kayıtlı üyelerin verdikleri aidat miktarı ile kaç apartman ve ev yapıldığına ve sandık adına toplanan komisyon üyelerinin huzur haklarına ve sandıktan ayrılmak istiyenlerin durumuna dair olan sorusuna cevabı
2 6 122:123
7 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, Van İlinin 1950-1951 ders yılında ilköğretim durumu için ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
2 8 176:177
8 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hukuk Fakültesi Öğrencilerinden Yusuf Yılmaz Yavuz hakkındaki Dilekçe Komsiyonu kararı münasebetiyle
3 13 15 21
9 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in, Doğu ve Güney-Doğu bölgelerinde mecburi tahsile tâbi kaç çocuk bulunduğuna ve bu bölgelerdeki ilk okul sayısına dair olan sorusuna cevabı
3 14 36:37
10 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Müsteşarlığındaki suiistimaller hakkında ne muamele yapıldığına ve hususi bir kanunla adı geçen müsteşarlık emrine verilen paraların sarf sureti dolayısîyle tahkikat açılıp açılmadığına dair olan sorusuna cevabı
4 33 318 320:322
11 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 22. maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 37 473:475
12 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Maliye Bakanlığı ve Devlet Borçları 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 50 724:725
13 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasetetiyle
5 51 790:791 803:804 814:815 828 831:833 836:843
14 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ'un Şark vilâyetlerinde ve Diyarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden beri kaç tane ilk ve ortaokul açıldığına, bunların öğretmenleriyle öğrenci nispetlerine ve 1951 yılı içinde Diyarbakır'da kaç tane ilk ve ortaokul açılmasının düşünüldüğüne ve bu husus için ayrılan tahsisat ile bina, proje ve plânlarının hazırlanıp hazırlanmadığına dair olan sorusuna cevabı
6 68 259:262
15 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hakkındaki sorusuna cevabı
6 68 256:257
16 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Remzi Oğuz Arık'ın, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İslâm Sanatları Tarihi kürsüsüne alınacak asistan için 1950 ve 1951 yıllarında açılan imtihanda iki defa başarı gösteren namzedin tâyin edilmemesi sebebine ve adı geçen fakültede Batı dillerine vâkıf olmıyan profesörle re dair sorusuna cevabı
6 68 274
17 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, teknik mahiyetteki klâsik ve modern eserlerin dilimize çevrilmesi hakkında harekete geçilip geçilmediğine dair sorusuna cevabı
6 68 262:263
18 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kan gütme sebebi ile işlenen adam öldürme veya buna teşebbüs cürümlerinin failleri ve hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye daîr 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
6 70 359:360
19 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 32. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 75 202:203
20 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in, bazı mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, vasıf, cins, miktar ve kıymetlerinin evvelce, ayrı ayrı tesbit edilip edilmedi ğine ve bu emanetler arasında büyük kıymeti haiz eşyanın bulunup bulunmadığına, zayi olanlar varsa, sebebiyet verenler hakkında ne muamele yapıldığına ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın açılıp açılmadığına dair sorusuna cevabı
7 82 476
21 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Kerman'ın Emirdağ İlçesin de okulsuzluk yüzünden okula devam edemiyen öğrencilerin durumuna ve İnkılâp İlkokulunun avlusunda yanan kerestelere dair sorusuna cevabı
8 87 105:107
22 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlkokul Öğretmenlerinin veya ilk okul öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli Öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların yahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet müddetlerine göre alacakları aylık dereceleri hakkındaki kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
8 88 154:156 158
23 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Anıtlar yüksek kurulu teşkiline dair Kanun münasebetiyle
8 90 228:229
24 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Üniversitesi binalarının yapımı hakkındaki 4999 sayılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan Kanun münasebetiyle
8 95 390
25 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürütenin, İstanbul'da tramvaylara asılan vatandaşlara yapılan muameleye, yakalanan dilencilere tahsis olunan ikametgâh ve Mevlânekapı'daki Kimsesizler Yurdunun durumlarına dair sorusuna cevabı
9 101 198
26 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Murad Ali Ülgen'in, kız öğrenci sayısının tahdidi hakkında Ulus Gazetesinde intişar eden yazının hakikata uygun olup olmadığının açıklanmasına dair sorusuna cevabı
9 101 207:211
27 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları ile millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
11 19 248
28 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, kimsesiz çocukları yetiştirme yurtlarının öğretmen ve idareci kadrolariyle korunan çocukların durum ve miktarına, mezkûr yurtların kanunun koyduğu esaslar dairesinde kurulup kurulmadığına ve korunma ilâmı almış olup da yurtlara yerleştirilmiyen çocukların miktarına dair sorusuna cevabı
11 20 285:286 288:289
29 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, öğretmenlerin Yapı Sandığı işlerine, köy enstitülerine verilecek unvana ve mezunlarının tâbi olacakları şartlara, ilkokulların teftişine, köy okullarına verilen bahçelere ve millî eğitim memurlarına birer yardımcı veya kâtip kadrosunun verilmesine dair sorusuna cevabı
11 21 330:332
30 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü hakkındaki sorusuna cevabı
11 22 359:360 362:363
31 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Giresun Milletvekili Doğan Köymen'in, Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan illerdeki topraksız köylü sayısına ve çiftçiliğe elverişli topraklarla mübadil ve mütegayyip eşhastan Hazi neye İntikal etmiş olan gayrimenkullerin miktarına ve bunların teffiz suretiyle yapılan tevzilerinde takibedilen usule, bilfiil çiftçi olmıyan şahıslara geçmiş köy, tarla ve meralara ve köy enstitüsü mezunlarına tahsis edilen topraklara dair olan sorusuna cevabı
12 24 41
32 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın, Devlet Tiyatrosu Umum Müdürünün ne maksatla yabancı memleketlere gönderildiğine, bazı piyeslerin vaz'ı sahne masraflariyle elde edilen hasılata ve bir piyes müterciminin Ankara'ya getirildiği hakkındaki haberin doğru olup olmadığına ve Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının terfi, terfih ve himayeleri için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
12 30 293:294 296:299
33 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi binası tesislerine şimdiye kadar sarfedılen para miktarına, proje ve keşiflerinin Bayındırlık Bakanlığının tasdikından geçirilip geçirilmediğine, inşaat komis yonunun kanun muvacehesindeki durum ve salâhiyetlerine, Gureba Hastanesi yanında yapılacak klinikler ile anfisi için müsabakaya girenlerden kaç tanesinin jüri tarafından mükâfatlandınldığına ve bıı inşaatta usulsüz sarfiyat yüzünden mesul tutulanlar varsa haklarımda ne muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
13 40 275:278 280:282
34 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 48 939:943
13 49 953 958 961:964 970 972 978 981 983 985 993 998
35 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet Demiryollarından malulen emekliye sevk edilen İbrahim Balımtaş'ın maaşının verilmemesi sebebine, tahsil çağına gelen çocuklarının yatılı mekteplere kayıtlarının yapılmasının ve kendisine de Haydarpaşa Garında yardımcı bir iş verilmesinin mümkün olup olmadığına dair sorusuna cevabı
15 72 228
36 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 4274 sayılı Kanunun 13. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
16 81 110
37 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakaulığı Kuruluş ve Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle
16 88 372:373
38 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 10.5.1946 tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (2.Millî Eğitim İdaresi) kısmındaki ilkokul öğretmen ve yardımcı öğretmen kadro larının kaldırılarak yerine dört yıllık öğretmen kadrosu konulmasına dair Kanun münasebetiyle
16 88 378
39 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 1951-1952 ders yılı ortaokul matematik eleme imtihanları sorularından birincisinin yanlış tertip edilmiş olduğunun doğru olup olmadığına, doğru ise sorunun kimler tarafından hazırlandığına ve öğrencilerin mâruz kaldıkları haksızlığın tashihine dair sözlü sorusuna cevabı
17 5 182
40 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun Doğu Üniversitesi mevzuunda yaptırılan tetkikatın neticesine, Hükümetin bu husustaki görüş ve düşüncelerine ve orta tedrisat bakımından Doğu'da ne gibi teşebbüslerde bulunulduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
17 5 180
41 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'ın, Üniversitelerin muhtariyetine tecavüz edilip edilmediğine ve bu hususta açıldığı iddia olunan mücadelenin kime karşı yapıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
17 5 178:179
42 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Mebusa Mehmet Kâmil Boran'ın, Devlet Tiyatrosuna getirilen iki ecnebi rejisör hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
17 5 175:176
43 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, din adamı yetiştirmek üzere Mısır'daki Camiülezher'e ne için talebe gönderilmediğine, gitmiş olanların durumu ile Hükümetin alâkadar olmadığına ve bu ilim müessesesinden mezun olanlara ne gibi haklar tanındığına da ir sözlü sorusuna cevabı
17 6 215:217 219:221
44 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'ın, bir toplantı esnasında söylenen «Volga, Volga» şarkısı hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
17 10 361:364
45 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar meriyete girmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
18 14 159:161
46 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Seyhan Mebusu Cezmi Türk'ün, 22 Mayıs 1950 tarihînden bugüne kadar resmî ilânlar hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve bu iş için ödenen para miktarına, kararnamelerin kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin doğru olup olmadığına ve resmî ilân kararnameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine ne gibi fayda ve zararları olacağına dair sözlü sorusuna cevabı
18 17 245
47 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karabisar Mebusu Ali İhsan Sâbis'in Topkapı Sarayındaki Şah İsmail Tahtının elimize geçtiği zamanki halini muhafaza edip etmediğine ve aynı yerde mevcut gümüşten mamul masa saatinin bugünkü durumuna dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 357
48 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nun, Tercan'daki Yetiştirme Mektebi Müdürü Hilmi Erbuğ'un ne sebeple vazifesinden uzaklaştırıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 368:370
49 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'ın, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı tarafından yapılan ilkokullarla iki yıldan beri DP İktidarı tarafından yaptırılan ilkokulların sayısına, köylerimizin topyekûn ilkokula kavuşması için bir program hazırlanıp hazırlanmadığına, köy enstitülerinin durumlarına ve bu sene bu müesseselere az öğrenci alındığı yolundaki iddianın doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
18 22 437:444
50 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 1952 senesinde kaç aded ve nerelerde orta mektep açıldığına, bunlardan kaç tanesinin Doğu illerine isabet ettiğine ve Diyarbakır'ın Lice ve Çermik ilçelerinde Orta mektep açılmasına neden müsaade edilmediğine, 1951 ve 1952 yıllarında Doğu illerinde kaç aded köy okulu yaptırıldığına dair sorusuna cevabı
19 29 268:271
51 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gümüşane Mebusu Vasfi Mahir Kocatürk'ün, liselerimizde tatbik edilmekte olan Türk Dili ve Edebiyat prog ramlarının hangi heyet veya şahıslar tarafından yapıldığına, ilmî, hayati, terbİyevî ve millî bir şekle getirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
19 29 283:286
52 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sivas Mebusu Şevki Ecevit'in, il ve ilçeler dışında bulunan köy okulla rının vilâyet itibariyle adedi ile halen esaslı surette tamire muhtaç olanlarının miktarına, öğretmen okulu mevzuuna, öğretmenlerden bu okullarda vazife alanlar bulunup bulunmadığına, 1951 1952 ders yılındaki mezun sayısına ve bu okulların tamamının teftiş görüp görmediğine dair sorusuna cevabı
19 29 263
53 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, Sinob Müzesinin Kastamonu'ya nakli için bir karar verilip verilmediğine, verilmişse sebebine dair sorusuna cevabı
19 32 422
54 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Doğu Üniversitesi Kuruluş Hazırlıkları hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 53 1022:1023
55 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 53 965:976 978 983:984 990:991 1001 1010 1012