E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Deniz turfalarından yabancı memleketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istihsali için hakiki veya hükmi şahıs lara izin verilebileceği hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
11 14 81:83
2 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
11 22 386:390
19 30 305:307 310:311
3 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair Kanun münasebetiyle
12 24 55:58 64:65
12 31 316:319 325
4 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Af Kanununun 7. maddesindeki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanununda yazılı bulunan Para cezalarının da dahil olup olmıyacağmın yorumlanmasına dair raporlar münasebetiyle
13 34 5
5 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 50 1107:1115
6 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, Gümrük Tarifesinde yapılmasa düşünülen değişiklikler hakkındaki çalışmaların ne safhada olduğuna ve ne gibi teknik esaslara dayandığının açıklanmasına dair sorusuna cevabı
14 59 288:289
7 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tütün ekicileri ortaklıkları ve birlikleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
14 59 312:314 322
8 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük Kanununun 18. maddesi uyarınca Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan Tekel maddesi olanların Tekel Resmi ile diğer, vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun münasebetiyle
16 86 292:293
9 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle
16 88 409:410 413:414 416
10 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması ve Modüs Vivendi akdetmiş devletler mallarından bazıları için Giriş Genel Tarifesindeki Resim hadlerinde yapılan indirimlerin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı ile Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşülmesi için geçici bir komisyon kurulması hakkında
16 88 377