E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'ın, Ankara Gar Gazino ve Büfesi ile gardaki lojmanlar ve permiler ve Yerköy PTT Müdürü hakkında yapılan tahkikata dair sorusuna cevabı
2 7 134:136
2 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, Belediye Gelirleri Kanununun 19. maddesinin (B) fıkrasındaki Liman İşgal Resmine dair sorusunacevabı
3 14 35:36
3 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, tren ve vapur ücretlerinin in dirilmesi, izdihamın önlenmesi ve bu vesait personelinin terfihi için ne düşünüldüğüne ve Bandırma-İzmir hattı üzerinde işliyen tren ücretlerine dair sorusuna cevabı
3 22 289:290 293
4 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüsnü Akyol'un Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerinin Anayasanın 81. maddesini ihlâl ettikleri hakkındaki beyanatın mahiyetine dair olan sorusuna cevabı
5 38 23:25
5 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları ve Limanları, Devlet Denizyolları ve Limanları, Devlet Havayolları, Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel müdürlüklerinin 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 53 1065:1067 1082:1083 1091:1092
6 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, köy telefonları hakkındaki sorusuna cevabı
6 63 162
7 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Van Milletvekili Ferid Melen'in, Van Gölünde seyrüseferin tanzimi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
7 82 480:481
8 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in gemi inşası ve tersane tesisi hakkında Hükümetçe alınmış bir karar olup olmadığı, miadları dolan gemilerin demir ve çelik fabrikalarına satılması hususunda ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
8 84 5
9 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Naci Duyduk'un, Karadenizin Doğu bölgesi mahsulünün tahsis edilecek vapurlarla doğrudan doğruya ecnebi iskelelere şevkinin düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
8 90 242:243
10 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, sivil havacılık, hava endüstrisi, Türk Hava Kurumu, uçak ve motor fabrikalariyle Türk Kuşunun bugünkü durumlarına, Hava Kurumuna bağışlanan paraların miktarına ve nerelere harcandığına dair olan sorusuna cevabı
9 97 25:26
11 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun askerden dönen PTT memurlarının vazifeye alınmaması, sebebine, posta mü vezzileri ile yataklı vagonlarda çalışan Türk memurlarının ve Devlet Demiryolları Katar personellerinin durumlarına dair sorusuna cevabı
9 98 109:112 114:115
12 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Kanun tasarısının görüşülmesi için geçici bir komisyon kurulması hakkında
9 102 228
13 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Demiryolu ile eşya nakliyatına mutaallık Milletlerarası Mukaveleye ek olarak Bern'de akdedilen mukavelenin onanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 108 533
14 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu münasebetiyle
9 112 830:833
9 113 883
15 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 666 sayılı Koordinasyon Kararma dayanılarak armatörlere ait yük gemilerinden bazılarının dış seferlerinin izne tâbi tutulduğunun doğru olup olmadığına ve bu kararın mucip sebepleriyle Bakanlar Kurulundan geçirilip geçirilmediğine dair olan sorusuna cevabı
10 3 68:69
16 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, yurdun muhtelif bölgelerindeki Akaryakıt kifayetsizliğine karşı alman tedbirlerin neden ibaret olduğuna dair sorusuna cevaıbı
11 12 8:9
11 18 197:198
17 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Siird Milletvekili Baki Erden'in, her türlü nakil vasıtalarından mahrum bölgelerde Helikopter istasyonu ihdasının mümkün olup olmadığına ve Hükümetin bu hususta ne düşündüğüne dair sorusuna cevabı
11 18 205
18 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, Horasan-Kızılçakçak arasındaki yolun daima işler bir halde bulundurulması için mezkûr mahalle kar temizleme makinesi gönderilmesi ve Kars-Kızılçakçak arasında işliyen katarlara hergün sefer yaptırılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
11 20 294
19 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları tarafından çıkarılmış olan bonoların Denizcilik Bankası tarafından yenilenmesine dair kanun tasarısının bîr geçici komisyonda incelenmesi hakkında
13 37 97
20 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Hazine ve kefaletiyle çıkardığı bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme muamele sine dair Kanun münasebetiyle
13 38 190
21 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları ve Limanları, Devlet Havayolları ve Posta, Telgraf ve Telefon Genel müdürlükleri 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 50 1168:1170 1180:1181 1187:1188
22 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, on altı kişilik mürettebat ve hamulesi ile batan Galatasaray vapurunun selâmetle seyrini temin edecek alât ve vesaiti olmadığı halde bu mevsimde sefere elverişli olduğuna dair kimler tarafından rapor verildiğine ve bu gibi deniz kazalarının önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
14 59 295:297
23 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, hususi şahıslar tarafından şehir ve kasabalar arasında işletilen kamyon ve otobüslerin sebebiyet verdikleri kazaların önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı
14 59 292:293
24 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin Sirkeci-Küçükçekmece-Soğuksu, Haydarpaşa-Pendik arası banliyö trenlerinin bugünkü şartlar altında idareye temin ettiği kâr miktarına ve zarar ediyorsa sebeplerine dair sorusuna cevabı
14 66 555
25 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, İstanbul Salıpazarı'nda liman tesisinin düşünülüp düşünülmediğine ve Küçükçekmece'de yük limanı inşasının etüd edilip edilmediğine dair sorusuna cevabı
14 66 551
26 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet Demiryollarından malulen emekliye sevk edilen İbrahim Balımtaş'ın, maaşının verilmemesi sebebine, tahsil çağına gelen çocuklarının yatılı mekteplere kayıtlarının ve kendisine de Haydarpaşa Garında yardımcı bir iş verilmesinin mümkün olup olmadığına dair sorusuna cevabı
15 72 227