E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Akade misinin birbirinden ayrılması sebebine ve bu müesseselerin yerleşecekleri şehirlerle binaların tesbit edilip edilmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
17 5 173:174
2 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'ın, Kore'deki Türk Silâhlı Kuvvetlerinin zayiatı hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
17 10 365:366
3 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
18 16 226:228
18 19 327 339
19 23 26
19 24 59:60 70:71
4 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı İdare Kurulu Üyeliğine tâyin edilmiş olan İsmet Bozdoğan'ın, Emekli Sandığı Kanununun 4. maddesindeki vasıfları haiz olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
18 17 266
5 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sâbis'in, 1952 senesi başından beri nerelerde ve hangi tarihlerde askerî uçak kazaları olduğuna, bu yüz den uğranılan insan ve malzeme kaybına, kazaların sebeplerine ve tahdidi için ne gibi tedbirler alındığına, bu sene Hava Harb Okuluna ne kadar talebe alındığına ve yedek subaylardan pilot olmak için müracaat edenlerin sayısına dair sözlü srusuna cevabı
18 20 358:359
6 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgİller'in, Kore'de Savaşan Türk er ve subaylarının memleketlerindekilerle parasız muhaberelerinin sağlanması için bir teşebbüs olup olmadığına ve Türk Tugayının altı ayda bir değiştirilmesine te vessül edilmemesi sebebine dair sorusuna cevabı
19 27 191:192
7 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 50 765:768 776
8 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Gülhane profesör Vekillerinden bir doçentin talimata aykırı olarak Haydarpaşa Hastanesine ne suretle tâyin edildiğine dair olan sorusuna cevabı
21 72 496:497 501:502
9 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, İstanbul Haydarpaşa Askerî Hastanesine tâyin olunan Gülhane Askerî Tıp Akademisi sabık profesör Vekili Doçent Albay Doktor Saim Sağlık hakkında vekâletçe her hangi bir takibat yapılıp yapılmadığına dair olan sorusuna cevabı
21 72 496:497 501:502
10 Söz Alanlar SEYFİ KURTBEK (ANKARA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesör Vekili bir doçentin talimata aykırı olarak Haydarpaşa Hastanesine tâyininin iptal edilip edilmiyeceğine dair sorusuna cevabı
21 72 496:497 501:502