E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, halka fena muamele yapan memurlar hakkında Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen karara ve halen tekaüt müddetini doldurmuş memurlarla ihtilastan mahkûm olan memurlara ve köylülerimiz ve iş sahiplerinin işlerinin görülmesine dair olan sorusuna cevabı
1 11 217:218
2 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, yasak bölge sayılarak boşaltılan yerlerin eski halkının yurtlarına dönüp yerleşmeleri hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 14 292:293
3 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın, yeni kurulan Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünün biriken göçmen işlerini başarıp başaramayacağına, Bul garistan, Yunanistan ve Avrupa kamplarındaki vatandaşlarımızın yurda nakilleri hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 14 281:282
4 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, çiftçinin Ziraat Bankasını olan borçlarının iki veya üç yıl müddetle ve müsavi taksitlerle ödenmesi hususunda Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 15 317 318
5 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Rıza Topçuoğlu'nun, Genel Bütçeye alınmış bulunan hademei hayratın 1951 yılı Bütçe tasarısında terfihleri düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
2 6 121
6 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in, memurlarm tâyin ve nakil işlerinin bîr prensibe bağlanması hakkındaki sorusuna cevabı
2 8 174
7 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Kore'ye gönderilen Savaş Birliği hakkında Başbakanlıktan Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 13 6
3 17 198
8 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, fevkalâde hallerde haksız olarak mal ikitisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun şümulüne giren Devlet memurlarının yeniden mal beyanın tâbi tutulup tutulmıyacağına ve normal ırelirleri üstünde bir hayat yaşıyan kimseler hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair olan sorusuna cevabı
3 18 208:209 213
9 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, aşırı sağ ve sol fikir cereyanları karşısında Hükümetin takibetmek kararında olduğu hareket hattı hakkındaki sorusuna cevabı
3 22 282:283 285:286
10 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Göçmenler menfaatine bir keşide tertibi için Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 24 346 347
11 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yozgad Milletvekili Avni Doğan'ın, eski Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a ve ikinci Dünya Harbi sırasında da Kahire'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldığına dair olan iddiaların mahiyetinin açıklanması hakkındaki sorusuna cevabı
4 33 311 315
12 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve emsali müessese ve yapılara, yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 35 389:390
13 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Maarif Teşkilâtına dair olan. 789 sayılı Kanunun 22. maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 37 486
14 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, resmî ilânlar hakkında tatbik edilen usule ve bu hususta verilen paralara dair olan sorusuna cevabı
5 40 59:60 63:64
15 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, Memurin Muhakematı hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun teklifinin gündeme alınması hakkındaki önergesi münasebetiyle
5 43 152:154
16 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 47 407 419
17 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 47 356:358 383:384
18 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 49 599:601
19 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Millî Savunma Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 49 550:551
20 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Genel ve katma bütçelerle özel idare ve belediyeler bütçelerinden ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden aylık ve ücret alan memur ve hizmetlilerin siyasetle uğraşamıyacaklarına dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
6 69 299
21 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, Devlet matbaalarının tevhidi için alınmış bîr karar olup olmadığına, varsa bundan istihsali umulan Devlet menfaatinin neden ibaret bulunduğuna, hususi matbaaların ve işçilerinin menfaatlerini koruyucu tedbirlere ve cezaevleri matbaalarına dair olan sorusuna cevabı
6 69 290:292
22 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 72 54:56
7 73 123:127
9 103 271:272
23 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Mardin Milletvekili Cevdet Öztürk'ün, Suriye ile aramızda emlâk meselesinin halli için ne düşünüldüğü ne, iktisadi gelişmemizi sağlamak üzere Mardin'in Suriye hududundaki kapuların çoğaltılarak pazar yerleri kurulmasına ve Mardin'in turistik bir merkez haline getirilmesine dair olan sorusuna cevabı
7 72 33:34
24 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, âmme hizmetlerinde kullanılan her türlü nakil vasıtalarının suiistimalini önlemek için Hükümetçe ne gibi tedbîrler alındığının ve alınmakta olduğunun açıklanmasına dair olan sorusuna cevabı
7 81 458
25 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, İşçi Sendikaları Kanununa, asgari ücret işinin halli ile Ücretli Hafta Tatili Kanununun bir an evvel çıkarılmasına, işçilerin terfi, terfih, ikramiye, prim gibi hak ve menfaatlerinin düzenlenmesine dair olan sorusuna cevabı
7 82 480
26 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ulus Gazetesinde (gözü kapalı oy verme) başlığı altında çıkan başyazı hakkındaki soruya cevabı
10 4 98:100
27 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 8 208:209
10 9 233:236 249:250
10 11 324
28 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adına hareket eden Export-Import Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun münasebetiyle
11 14 72 73
29 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hükümetin takip ettiği dış politika hakkında Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün demeci münasebetiyle
11 19 234
30 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Adalet kadrolarındaki nakil ve tahvillerle bunlar dolayısiyle harcanan ödenek hakkında soru münasebetiyle
11 22 368
31 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, muayyen mesai saatlerinde vazifeleri başında bulunmıyan ve de vamsızlıkları görülen memurlar hakkında ne muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
12 30 289:290
32 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, vatandaşlara karşı iyi Muamele yapmıyan ve demokratik idareye intibak etmîyen memurlar hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
12 30 287
33 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un Adapazarı ve Düzce'de usulsüz ilan üzerine yapılan ihale hakkındaki söylentinin mahiyetine dair sorusuna cevabı
12 30 291:293
34 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Sayıştay 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle.
13 44 524:527 538 539
35 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 45 565:570
36 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 45 591
37 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 45 610:611
38 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İçişleri Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 852
39 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, Biga'da kendisini karşılıyanlar arasına katılmak istiyen Gençlik Kulübü azasının meııecüimesi sebebine dair sorusuna cevabı
14 59 299:301
40 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Mülkiye Müfettişi Memduh İçöz hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
14 62 413:415
41 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Cemiyetler Kanununun 33 ve 35. maddeleriyle muvakkat maddesinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
14 63 455:457
14 65 508:510
42 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de Uluborlu Kabasına kaldırılmasına, İlce adının Senirkent, Bucak adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
14 63 448
43 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kan gütme sebebiyle adam öldürme veya buna teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve uzak hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
14 64 491
44 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Demokrat Parti toplantısına katılan Eskişehir Valisi Arif Özgen hakkındaki sorusuna cevabı
15 68 49
15 69 96:97
45 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin verilmemesine dair sorusuna cevabı
15 69 97:102
46 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Van Milletvekili İzzet Akın'ın «Bir Vicdan Meselesi» başlığı altında ve Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, Doğu illerimizdeki asayişsizlikten bahseden ve umumi efkârı bulandırıcı bir mahiyet arz eden Ulus Gaze tesindeki makaleler hakkındaki sorularına cevabı
15 69 103:106
47 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin verilmemesi sebebine dair olan sorusu münasebetiyle geçen birleşimde Başbakan Yardımcısı tarafından kendisine sataşıldığı iddiasında bulunan Kırşehir MilletVekili Osman Bölükbaşı'nın savunmasına cevabı
15 70 148:151 153:154
48 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hakkında verilen Danıştay ilâmının yerine getirilmemesi sebe bine dair sorusuna cevabı
15 76 339:341
49 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mardin'in Zedi Köyüne verilen traktörün geri alınması sebebine dair sorusuna cevabı
15 76 350:351
50 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun, Dışişleri Bakanının son zamanlarda Ankara'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle Atina seyahat ve görüşmeleri hakkında Meclise izahat verilmesine dair sorusuna cevabı
15 76 360
51 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Van Milletvekili Ferid Melen ve iki arkadaşının, resmî ilân tevzîatındaki yolsuzluk dolayısiyle kendisi hakkında soruşturma yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
15 78 401 404:408
52 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Devlet hizmetini halkın ayağına götürme bakımından bucakların tam teşekküllü şekle veya ilçe şekline çevrilmesi hususlarından hangisinin tercih edileceğine dair sorusuna cevabı
16 87 326
53 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Kağızman İlçesi Çamuşlu Köyünün kaymakta olan arazîsi hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair İçişleri Bakanlığından sormuş olduğu yazılı sorusunun bugüne kadar cevaplandırılmaması sebebine, Kağızman'ın Kötek Bucağı merkezi ile Çamuşlu ve Akdam köylerinin 75 er metre kaymaları karşısında alınmış ve alınacak tedbirlere dair sorusuna cevabı
16 87 319:321