E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, Grev kanunu tasarısının bugüne kadar Meclise sevkedilmemesi, Zonguldak bölgesinde 1.000 yataklı bir verem hastanesi yapılmaması ve hastalık sigortasının geciktirilmesi sebeplerine, işçi sigortaları primlerinden teşekkül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi olmalarının derpiş edilip edilmediğine, İşçi Bankası kurulması ve işsizlik sigortası tesisi hakkında ne düşünüldüğüne, yeni Sendikalar kanunu tasarısı ile İş Kanununun tadiline dair tasarının ne zaman Meclise sunulacağına dair sorusuna cevabı
19 27 183:184
2 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, Zonguldak limanını inşa eden Holânda Şirketi ile liman işçileri arasındaki ihtilâfın halli için ne yapıldığına, bu gibi anlaşmazlıkların önlenmesi için Zonguldak Çalışma Müdürlüğü teşkilâtının iş müfettişleriyle takviyesinin derpiş edilip edilmediğine ve beynelmilel iş yeri ve işçi müfettişleri statülerinin memleketimiz de tatbik edilmemesi sebeplerine dair sorusuna cevabı
19 27 187:189
3 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Garson ve Benzeri işçilerin Hizmet karşılıkları hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 30 314:315 317
4 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 55 1259 1260 1264:1272
5 Söz Alanlar SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU) (MANİSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalışan mavna kaptan ve tayfalarının günlük mesailerinin muayyen olup olmadığına ve bunlara fazla mesai verilip verilmediğine dair sorusuna cevabı
21 57 11 13:14