E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Kan gütme sebebi ile işlenen adam öldürme veya buna teşebbüs cürümlerinin failleri ve hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
6 70 359
2 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın affına dair Kanun münasebetiyle
6 70 348
3 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 72 49:51
9 103 258 289
9 104 315 320 322
4 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, İstanbul'da yeniden ihdas edilen iki noterliğe ve buraya terfian tayine müstehak noter bulunup bulunmadığına geliri yüksek noterliklere Eylül 1938 tarihinden beri kimlerin tâyin edildiklerine dair sorusuna cevabı
7 72 30:32
5 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Urfa Milletvekili Hasan Oral'ın, kaçakçılık hâdisesine isminin karıştırılması dolayısiyle yapılan idari ve adlî tahkikatın neticelenip neticelenmediğine dair olan sorusuna cevabı
7 75 189:190 194:199
6 Takrirler (önergeler) RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 16.4.1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 396 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/146)
7 77 270
8 92 271
8 93 317 323
7 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Millî Korunma Kanununun kaldırılması hakkındaki sorusuna cevabı
7 77 272:274
8 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruma için kurulan Berne Birliğine katılma hususunda Hükümete yetki verilmesine dair Kanun münasebetiyle
7 80 421
9 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğü Başmuavin ve Birinci Şube Müdürü Hikmet Muradoğlu ve Ceza İşleri Umum Müdürlüğünde Altıncı Şube Müdürü Lûtfi Erendor ve Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünde yetkili yargıç Aziz Korukoğlu haklarındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
8 93 317 323
10 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Cemiyetler Kanunu bakımından 1950 yılı içinde kaç cemiyet veya partinin teftiş ve murakabeye tâbi tutulduğuna, Demokrat Partinin bu sene Adana'da yapılan kongrelerinin kanun hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına, Ceyhan Kızılay Kongresi ile seçilen idare heyetinin kanuni du rumlarına ve yeni bir Cemiyetler Kanunu yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
8 93 334
11 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Çukurova'da kadastro işlerinin bir an evvel düzene konmasına ve Adana'nın Mîsis Bucağı Abdioğlu köyünde yapılmakta olan kadastro işinin neden uzadığına ve bu köyde bir jandarma karakolunun ihdasına neden lüzum görüldüğüne dair sorusuna cevabı
9 97 31:32
12 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanununun 161. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
9 97 13:14 16
13 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın muhtelif tarihlerde memleketimize iltica edenler hakkında yapılan muamelelere ve memleketimizde komü nistliğin üreme ve yayılmasına âmil olanlara dair sorusuna cevabı
9 101 204:207
14 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın, takibi, Adalet Bakanlığının iznine bağlı olan suçlara dair sorusuna cevabı
10 3 70 72:73
15 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, Ulus Gazetesinin Büyük Millet Meclisinin otoritesini zedeleyici neşriyatı hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
10 4 91:92 95
16 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. Maddelerinin Değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 7 137:138 146:147
10 7 163
10 8 177 197 203
10 9 249
10 11 321 334:335
17 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, mağşuş şekerler hakkındaki K/846 sayılı kararnamedeki «alım» kelimesinden doğabilecek mahzurlara dair sorusuna cevabı
11 15 91:93
18 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : İl İdaresi Kanununun 6. maddesinin ikinci fıkrasının yorumu münasebetiyle
11 22 374:375
19 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın, neşren hakaret suçundan dolayı üç ay hapse mahkum edilen Yeni Cephe Gazetesi sahibi Osman Hâmit Tad hakkındaki kesinleşmiş ilâmın infaz edilme mesi sebebine dair sorusuna cevabı
11 22 372:375
20 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın adalet kadrosundaki nakil ve tahvillerle bunlar dolayısiyle harcanan ödenek hakkındaki sorusuna cevabı
11 22 364:365 367:369
12 23 8:10 16
21 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısmında değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 25 100:106
12 26 124:125 127:128
22 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Londra Radyosunda yaptığı konuşma hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusuna cevabı
12 25 81
23 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, hukuk ve boşanma dâvalariyle icra işlerinin bir an evvel neticelendirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
13 35 28:29 32:33
24 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Hatay Milletvekili Hasan Reşit Tankut'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan'ın Saman dağı İlçesindeki beyanatına dair sorusuna cevabı
13 35 32:33
25 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Beşad Güçlü'nün, Basın Kanununun 36. maddesindeki (Basın yolu ile işlenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yorumlanması hakkındaki önergesi ve Karma Komisyon raporu münasebetiyle
13 36 82:83
13 38 200:201
26 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 46 667:677 680:683 685:686
27 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın Adapazarı Askerî Bakım Fabrikasının tevsii maksadiyle 1910 yılında kamulaştırılmasına teşebbüs edilen muhtelif eşhasa ait araziye takdir edilen kıymet arasındaki farka, bu husustaki dâva safahatına ve hakem kurulunun ücretlerine ve çalışmalarına dair sorusuna cevabı
14 52 14:15
28 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'ın, Yozgadlı Cura Salih'in mirası hakkındaki sorusuna cevabı
14 52 11 13
29 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Tokad Milletvekili Zihni Betil'in, Yargıtayda teşkili kararlaştırılan iki hukuk dairesi kurulmasının bugüne kadar gecikmesi sebebinin açıklanmasına dair sorusuna cevabı
15 67 6:7
30 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'in, teşkili kararlaştırılan Yargıtay Altıncı ve Yedinci Hukuk daireleri reis ve âzalarının bugüne kadar intihap ve tâyin edilmemesi sehebine ve 65 yaşını doldurmalarından dolayı tekaüde sevkedilen Yargıtay Başkanı ve üyelerinin tahdidi sinden istisna edilmelerinde ne gibi esas ve kararın nazarı dikkate alınmakta olduğuna dair sorusuna cevabı
15 69 109:110
31 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Kan Gütme Sebebiyle Adam öldürme veya Buna Teşebbüs Eden Failler ve Bunların Yakın ve Uzak Hısımları hakkında Tatbik Olunacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
15 70 128:131 134:135
32 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, iş esası üzerine müesses cezaevlerindeki mahkûmlara tatbik edilen sistemin devamına Hükümetin taraftar olup olmadığına, bu cezaevlerine sevk edilen mahkûmların mahallî cezaevlerinde geçirdikleri müddetin artırılması ve artma istidadı gösteren bazı suçlardan mahkûm olanların asri cezaevlerine gönderilmemesi nüanslarının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
15 76 361:364
33 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, Temyiz Mahkemesine bir senede gelen ve intaç edilen dâvalara, İstanbul İcra daireleri miktariyle teşkilâtına, Sulh mahkemeleriyle Temyiz Hukuk mahkemelerindeki dâvaların talik müddetlerine ve Temyiz Mahkemesinde çalışan zevatın sıhhi durumlariyle ne dereceye kadar alâkadar olunduğuna dair sorusuna cevabı
16 87 329:330 335:336
34 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (ADALET BAKANI) : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu münasebetiyle
10 10 281