E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'ın, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Kazanç, Bina ve Yol vergilerinden alınmakta olan belediye payları hakkındaki sorusuna cevâbı
1 11 214
2 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, Erzurum Özel idaresine ait 18 dükkân için yapılan mukavele hakkındaki sorusuna cevabı
1 11 212
1 14 279:280
3 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, İstanbul Şehrinin susuzluğunu gidermek için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 13 265:266
4 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin bugünkü sahne hayatımızın inkişafı hususunda hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 13 257:258
5 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, İstanbul Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay'ın vefatı hakkında Zafer Gazetesinde yayınlanan yazıya dair sorusuna cevabı
1 13 263:264
6 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, Taşlıçay Bucağının Ağrı'ya bağlanması hakkındaki sorusunacevabı
1 14 289
7 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Maçka'da Taşlık namiyle mâruf sabadaki vakfa ait arsalar ile bu arsalardan, geçen asfalt yol için ne kadar para sarfedildiğine dair olan sorusuna cevabı
1 16 340
8 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
1 18 397 402 409 418 420
9 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 111. maddesinin değiştirilmesine ve 104. maddesinin bazı hükümlerinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle
1 18 424
10 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan Kanuna bazı maddeler eklen mesi ve bu Kanunun bazı maddelerinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 18 427 429 433 435
11 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 674
12 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Pasaport Kanunu münasebetiyle
1 23 774 778
13 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 23 774 790
14 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çoruh Milletvekili Zihni Ural'ın Köy Kanunu ile İl İdaresi karşısında idare âmirlerinin görev ve yetkileri ve köy sağlığını koruyucu tedbirler hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
2 5 46 51:52
15 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Van Milletvekili İzzet Akın'ın, seçimlerden önceki günlerde Kızılay tarafından İçişleri Bakanlığı emrine Ziraat Bankasına yatırılan para hakkındaki sorusuna cevabı
2 5 52:55
16 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Said Başak'ın, seçimlerden önceki günlerde Kızılay tarafından İçişleri Bakanlığı emrine yatırılan paralar hakkındaki soru larına cevabı
2 5 52:55
17 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çankırı Milletvekili Celâl Otman'ın, Ankara mezbahasının sıhhi ve teknik ihtiyaçları hakkında alınması gereken tedbirlere dair sorusuna cevabı
2 6 104:105
18 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın, yabancı uyruklu garsonlar hakkındaki sorusuna cevabı
2 7 139:140
19 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Burdur Milletvekili Mehmet Özbeyin, il, ilçe ve bucaklarla köylerimizin haritaları ve içme suları hakkındaki sorusuna cevabı
2 8 173
3 14 30:31
20 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Maçka'da Taşlık adı İle mâruf sahadaki vakfa ait arsalar ile bu arsalardan geçen asfalt yol için ne kadar para sarf edildiğine dair olan sorusuna cevabı
2 8 166:168 170
21 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, merkeze çağrılması dolayısiyle iki aydır boş bırakılan Ordu Valiliği hakkındaki sorusuna cevabı
3 14 32 34:35
22 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Isparta Milletvekili Kemal Demiralay'ın, Urfa Milletvekili Hasan Oral'a ait olup Diyarbakır'da ele geçen silâhlar hakkındaki sorusuna bir ay sonra cevap verileceğine dair
3 16 107
4 27 82 84:85
23 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Siird Milletvekili Baki Erden'in, pasaportsuz ve kaçak olarak memleketimizi terkeden vatandaşların geri dönmeleri hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
3 16 100:101
24 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 18 220
25 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın Güney-Doğu ovasının sulama projesi ile İskenderun-İran yolu ve Gurs hidro-elektrik santrali inşaatı hakkındaki sorusuna cevabı
3 24 341
4 25 11:12
26 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Siird Milletvekili Mehmet Daim Sualp'ın, Siird ili su ihtiyacının giderilmesi ve içme suyunun temini için ne düşünüldüğü hakkındaki sorusuna cevabı
4 26 50 52
27 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan stadyum sahasına katılan arazi hakkındaki sorusuna cevabı
4 35 380
5 38 5:6
28 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'ın, Garp illerine nakledilip bilâhara eski yerlerine dönmelerine müsaade edilen Tunceli'nin serbest ve boşaltılmış bölge halkı ile yasaklığı kaldırılan Tunceli, Sason ve Zeylânin, yasak bölge vatandaşlarının durumları hakkındaki sorusuna cevabı
4 36 450 453
29 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Baha Koldaş'ın, polis ve jandarma kuvvetlerinin motorlu vasıtalarla teçhizi, jandarma kafakol komutanlarının bilgilerinin artırılması, terfie hak kazanan polis memurlarının durumu ve muamele sınıfında bulunan memurların üniformalı kısımla birleştirilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
5 38 14:17 20
30 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Isparta Milletvekili Kemal Demiralay'ın, İller Bankasının durumu hakkındaki sorusuna cevabı
5 38 12:13
31 Söz Alanlar RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (EDİRNE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 49 590:591
5 50 663:665 667:671 673:674 676:679